zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2014 URZĄD GMINY INFORMUJE
Inwestycje drogowe w latach 2011 - 2014

Minione cztery lata to czas intensywnych zmian dotyczących sieci drogowej w naszej gminie. Przez ten okres gruntownie zmodernizowano i przebudowano najważniejsze drogi gminne publiczne i wewnętrzne.

Szczegóły najważniejszych przedsięwzięć przybliży poniższa tabela:

Lp.

Droga

Rok

Km

Borówki

Błędowa Tyczyńska

Chmielnik

Wola
Rafałowska

Zabratówka

Koszt ogólny

Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych

1 Wola Raf. – Grodzisko – Chmielnik (I etap) 2011

0,73

   

0,73

   

286 326,62

286 326,00

2 Chmielnik – Malawa 2011

1,18

   

1,18

   

1 172 748,56

586 300,00

3 Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska (I etap) 2011

2,7

   

1,85

0,85

 

889 831,57

889 831,00

4 Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska (II etap) 2011

0,33

   

0,33

   

153 391,16

153 391,00

5 Chmielnik – Pole 2011

0,7

   

0,7

   

248 498,79

248 498,00

6 Błędowa Tyczyńska – Zawodzie 2011

0,2

 

0,2

     

51 467,87

48 278,00

7 Bucznik - Potoki 2012

0,5

   

0,5

   

128 583,46

128 583,00

8 Zabratówka – Wieś –Błędowa Tyczyńska (odbudowa mostu) 2012            

161 783,42

160 798,00

9 Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska (III etap) 2012

0,41

   

0,41

   

132 886,17

86 846,00

10 Błędowa Tyczyńska –Rokitówka 2012

1,4

 

1,4

     

434 569,76

434 569,00

11 Borówki – Brzezówka 2013

0,36

0,36

       

118 536,01

94 120,00

12 Wola Raf. – Grodzisko – Chmielnik (II etap) 2013

0,7

     

0,7

 

208 562,12

208 562,00

13 Zabratówka – Markówki (centrum chodnik) 2013

0,31

       

0,31

275 321,13

110 169,00

14 Chmielnik – Kozia Góra 2014

0,33

   

0,33

   

119 548,34

88 572,00

15 Chmielnik – Pańskie 2014

1,76

   

1,76

   

619 765,04

309 882,00

16 Chmielnik – Zawodzie 2014

0,6

   

0,6

   

210 759,28

160 000,00

 RAZEM 

12,21

0,36

1,60

8,39

1,55

0,31

5 212 579,30

3 994 725,00

Przedstawione dane pokazują, że w minionym okresie zrealizowano 16 drogowych przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla gminnej sieci drogowej. Przedsięwzięcia te obejmowały modernizację ponad 12 km dróg, co jest bardzo dobrym wynikiem, zważywszy na fakt, że długość dróg gminnych publicznych wynosi 41 km. W chwili obecnej jest ok. 34 km zmodernizowanych dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, co stanowi prawie 83% długości wszystkich tras publicznych. Zakres prac obejmował przede wszystkim przebudowę i odbudowę ciągów komunikacyjnych, tj. wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, remont istniejących przepustów, odnowienie przydrożnych rowów i umocnienie poboczy. Przyjmowana technologia robót budowlanych gwarantuje długi okres użytkowania dróg, bez pogorszenia stanu technicznego. Kluczowe inwestycje, mające najważniejsze znaczenie dla komunikacji lokalnej drogowej miały charakter kompleksowy – poszerzono jezdnie, wykonano chodniki, zmieniono organizację ruchu, montowano bariery energochłonne. Te inwestycje to przebudowa dróg: Chmielnik – Malawa (tzw. Wielkopolska), Chmielnik – Pańskie - Lisi Kąt i Zabratówka – Markówki (300 m odcinek –centrum Zabratówki). Ponadto w tym okresie zrealizowano dwa nietypowe zadania – odbudowa mostu w Zabratówce (droga Zabratówka - Wieś) i zabezpieczenie rowu w Błędowej Tyczyńskiej (droga Błędowa Tyczyńska – Zawodzie). Wykonanie obu przedsięwzięć spowodowane było zniszczeniami wywołanymi przez zjawiska powodziowe i gwałtowne ulewy.

Na realizację inwestycji drogowych wydano łącznie 5 212 579,30 zł. Mając na uwadze poziom budżetów jakimi dysponowała w tym okresie Gmina Chmielnik jest to wartość znacząca. Należy podkreślić, że ponad 76 % wydatków, tj. 3 994 725,00 zł zostało pokrytych z pozyskanych środków zewnętrznych. Były to dotacje z różnych źródeł – środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dużym osiągnięciem jest fakt, iż żadna z inwestycji drogowych z opisywanego okresu nie była finansowana w całości ze środków własnych gminy, na realizację wszystkich pozyskano zewnętrzne dotacje.

Dla rozwoju sieci drogowej w gminie niebagatelne znaczenie ma przebudowa dróg wewnętrznych, dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych (miejscowości Błędowa Tyczyńska i Zabratówka). Środki na ten cel pochodzą z funduszy związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i są w dyspozycji Zarządu Województwa Podkarpackiego. Przez cztery lata łącznie przebudowano ok. 7,5 km dróg wewnętrznych. Łączna wartość przedsięwzięć wyniosła 1 264 508,65 zł, z czego ze środków dotacyjnych pokryto 1 158 843,05 zł wydatków. Drogi przebudowywano w różnych technologiach. Zakres prac obejmował wykonywanie nawierzchni z kruszywa bądź bitumicznej. Warto podkreślić, że z w/w środków nie można finansować przebudowy, budowy czy remontu dróg publicznych.

Również w tym okresie przebudowano drogę powiatową Rzeszów – Św. Roch – Chmielnik (przysiółek Lisi Kąt). Zakres prac obejmował odnowienie nawierzchni i budowę chodnika na odcinku 1520 m. Koszt inwestycji wyniósł 1 293 593,46 zł, z czego 323 398,73 sfinansowała Gmina Chmielnik.

Ostatnie lata były również okresem intensywnych bieżących prac remontowych dotyczących dróg. Prawie co roku samorząd zamawia kruszywo w celu przeprowadzenia (w porozumieniu z radami sołeckimi) remontów cząstkowych nawierzchni dróg. Sukcesywnie remontowane są przepusty drogowe (wymiana rur). Samorząd ponosi znaczne wydatki na bieżącą konserwację (związane z koszeniem poboczy) i utrzymaniem zimowym dróg. Ważnym przedsięwzięciem drogowym jest stopniowa przebudowa przystanków autobusowych. Podczas prac w miejsce starych skorodowanych wiat montuje się nowoczesne i estetyczne stalowo – szklane. Wymiana wiat finansowana jest głownie z funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości, a w Chmielniku również ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

Czynnikiem hamującym rozwój gminnej sieci drogowej jest stan prawny pasów drogowych przede wszystkim w miejscowości Wola Rafałowska oraz w mniejszym stopniu w Chmielniku i części Borówek. Gmina Chmielnik stara się podejmować działania mające na celu regulacje stanu prawnego działek. W minionym okresie udało się uregulować pas drogowy kilku dróg, m.in. drogi Chmielnik – Malawa, części drogi Wola Rafałowska – Grodzisko – Chmielnik. Należy podkreślić, że są to procedury niezwykle kosztowne, skomplikowane i czasochłonne. Od tego problemu wolne są miejscowości Błędowa Tyczyńska i Zabratówka, gdzie wszystkie pasy drogowe zostały uregulowane w latach 90 – tych podczas scalenia gruntów.

Opisany stan pokazuje skokowy rozwój infrastruktury drogowej w ostatnich latach. Należy przypuszczać, że w najbliższym okresie 100% dróg gminnych publicznych będzie miało nawierzchnię bitumiczną. Gmina Chmielnik skupi się na gruntownych przebudowach najważniejszych dróg publicznych obejmujących poszerzenie jezdni, budowę chodników, budowę oświetlenia drogowego i budowę obiektów mostowych. Planuje się również realizację przedsięwzięć mających na celu dalszy rozwój infrastruktury najważniejszych dróg gminnych wewnętrznych.

Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 9 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART