zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2019 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

Informacja -Karta Dużej Rodziny
Informacja w sprawie świadczenia dobry start oraz świadczenia wychowawczego
Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Informacja w sprawie świadczenia dobry start oraz świadczenia wychowawczego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku przypomina, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” na rok szkolny 2019/2020 można składać do 30 listopada 2019 roku drogą elektroniczną (poprzez stronę http://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną) oraz drogą tradycyjną tj. w wersji papierowej w tut. Organie w godzinach od 7:15 do 15:15.

Przypominamy, że świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.

Począwszy od bieżącego tj. 2019 roku wsparcie z programu „Dobry Start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020, przysługuje także dla uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Informujemy, że od 1 października 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest począwszy od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek do końca okresu tj. do dnia 31 maja 2021 roku.

Przypominamy, że jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego można składać elektronicznie tj. poprzez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS oraz osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku w godz. od 7:15 do 15:15.

Informujemy, że w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego 500+ osoba ubiegająca się oraz pobierająca ww. świadczenie zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach tutejszy Organ.

W sytuacji, gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie tut. Organ.

Niepoinformowanie o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (aktualnie 7% w stosunku rocznym).

Wypełniając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczenia „dobry start” drogą elektroniczną należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk. Błąd we wniosku skutkuje osobistym wstawiennictwem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku i poprawieniem lub uzupełnieniem danych.

Przypominamy, że aby otrzymać informację o rozstrzygnięciu prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczenia „dobry start” konieczne jest wskazanie we wniosku poprawnego adresu e-mail. Wówczas wnioskodawca otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia. W przypadku braku poczty elektronicznej informację można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego/ świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Szydełko Anna


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 8 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART