zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 4/2013 OŚWIATA I KULTURA
"Chcemy się rozwijać! - programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej"

Projekt „Chcemy się rozwijać! – programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej” realizowany był od września 2012 r. do końca czerwca 2013 r. przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Chmielniku, beneficjentem była Gmina Chmielnik.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogólnym celem projektu było podniesienie jakości i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój kompetencji kluczowych, uzyskanie zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji programów rozwojowych w Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku, w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej i Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 215 uczniów klas IV – VI ze Szkół Podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej oraz z klas I – III Gimnazjum w Chmielniku.

W ramach celów ogólnych zorganizowane były:

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe:
  a) doradztwo zawodowe indywidualne dla uczniów klas trzecich Gimnazjum (54 uczestników, 162 godziny),
  b) doradztwo edukacyjno-zawodowe grupowe dla uczniów klas I – III Gimnazjum (149 uczestników, 144 godziny).
 2. Zajęcia wyrównujące:
  a) zajęcia logopedyczne dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Zabratówce (8 uczestników, 40 godzin),
  b) zajęcia z języka polskiego dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Woli Rafałowskiej (6 uczestników, 30 godzin).
 3. Zajęcia rozwijające:
  a) zajęcia artystyczne we wszystkich w/w szkołach (31 uczestników, 130 godzin),
  b) zajęcia z języka angielskiego we wszystkich w/w szkołach (6 uczestników, 191 godzin),
  c) zajęcia dziennikarskie we wszystkich w/w szkołach (22 uczestników, 130 godzin).
  d) zajęcia z matematyki w gimnazjum w Chmielniku i szkole w Zabratówce, (18 uczestników, 100 godzin),
  e) zajęcia turystyczno-przyrodnicze w gimnazjum Chmielniku i szkole w Woli Rafałowskiej (31 uczestników, 100 godzin),
  f) zajęcia z modelarstwa dla uczniów gimnazjum w Chmielniku (6 uczestników, 50 godzin).
  g) zajęcia nauki pływania na basenie dla wszystkich szkół. (51 uczestników, 120 godzin).
 4. Zajęcia z zakresu opieki psychologiczno-pedagogicznej:
  a) punkt pedagoga szkolnego w szkole w Woli Rafałowskiej i Zabratówce (12 uczestników, 120 godzin).

Cele szczegółowe realizowane w ramach projektu to:

 1. w ramach zajęć doradztwa zawodowego uczestnicy wiedzy na temat rynku pracy, swych predyspozycji zawodowych i umiejętności poruszania się po rynku pracy. Ponadto wprowadzone scenariusze i metody doradztwa służyć będą do udzielania porad kolejnym uczniom umożliwiając im dostęp do informacji zawodowej, pomoc w połączeniu cech osobowości i indywidualnych preferencji w wyborze zawodu i w podejmowaniu decyzji związanych z wykształceniem;
 2. w ramach zajęć logopedycznych i zajęć z języka polskiego wyrównanie zaległości edukacyjnych u uczniów mających problemy z nauką przedmiotów humanistycznych i mających problemy z wymową;
 3. w ramach zajęć z matematyki, z języka angielskiego, dziennikarskich, artystycznych, modelarstwa i nauki pływania na basenie wzrost wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych, z zakresu nauk ścisłych, świadomości kulturalnej, języka obcego i języka ojczystego i kondycji psychofizycznej uczniów;
 4. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wzrost zdolności do adaptacji w środowisku szkolnym i poza środowiskiem szkolnym uczniów. Ponadto uczniowie otrzymają pomoc w przezwyciężaniu nieśmiałości, większe poczucie własnej wartości i większa motywacja do nauki.

Realizowany projekt służył wypracowaniu nowych i trwałych metod pracy z uczniami szkół biorących udział w projekcie, które będą wykorzystane po zakończeniu projektu i będą ukierunkowane na wykorzystanie szans edukacyjnych i zmniejszeniu dysproporcji w ich edukacji i będą przyczyniać się do jakości procesu kształcenia w tychże szkołach.

Projekt przyczynił się do realizacji celów jakościowych, m. in. do rozwoju kompetencji kluczowych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, przyrody, kompetencji interpersonalnych, społecznych, nabycie zdolności uczenia się, poprawę samooceny uczniów, zwiększenie motywacji do nauki, wsparcia uczniów w dostępie do poszerzania wiedzy, rozwój zainteresowań i talentów uczniów.

Przez cały okres trwania projektu prowadzono monitoring, który stanowił źródło bieżącej informacji o realizacji projektu oraz dostarczał wiedzy niezbędnej do prawidłowego oszacowania poziomu osiągniętych wskaźników.

Ostatecznym beneficjentom projektu zapewniono odpowiednie warunki rozwoju ich umiejętności i poszerzania wiedzy oraz dostęp do wszystkich potrzebnych środków i pomocy dydaktycznych, multimedialnych, podręczników i wycieczek.

Niezaprzeczalną wartością dodaną projektu jest indywidualne podejście do każdego ucznia (mała liczebność uczestników na zajęciach), stosowanie nowoczesnych metod i form prowadzenia zajęć, podniesienie atrakcyjności przez stosowanie nowoczesnych multimedialnych środków dydaktycznych, stwarzanie okazji edukacyjnych dających uczniom możliwość działania, sprawdzenia siebie w różnych sytuacjach.

Z analizy zebranych danych (ankiet ewaluacyjnych, obserwacji, rozmów/wywiadów, analizy dokumentacji) wynika, że wszystkie założone wskaźniki zostały osiągnięte. Wynikiem wszystkich powyższych działań jest bezwzględne zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów, a zatem wyrównanie szans edukacyjnych oraz doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Projekt pozwolił na poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe, bardzo atrakcyjne i kształcące zajęcia, powiększenie oferty i dla uczniów napotykających na pewne trudności i dla uczniów zdolnych.


 

Wiesława Jacek-Zawiło
kierownik projektu


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 19 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART