Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wieść Gmina Chmielnik

 Wieść Gminna 4/2015

"Złotówka za złotówkę" 


Ponadto od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 roku poz. 995).

Zgodnie z tą ustawą w przypadku, gdy łączny dochód rodziny przekracza kwotę kryterium uprawniającego do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków tej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, wówczas zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą przekroczony został dochód rodziny. W przypadku, gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Maria Sroka