Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wieść Gmina Chmielnik

 Wieść Gminna 1-2-3/2020

Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik VIII kadencji w dniu 28 lipca 2020 r. podjęto następujące uchwały:

SESJA NR XIII

  1. UCHWAŁA NR XIII/114/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Chmielnik za rok 2019.
  2. UCHWAŁA NR XIII/115/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2019.
  3. UCHWAŁA NR XIII/116/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2019.
  4. UCHWAŁA NR XIII/117/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego w 2020 roku.
  5. UCHWAŁA NR XIII/118/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Chmielnik dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chmielnik.
  6. UCHWAŁA NR XIII/119/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2020 rok.
  7. UCHWAŁA NR XIII/120/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2029.
  8. UCHWAŁA NR XIII/121/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chmielnik, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
  9. UCHWAŁA NR XIII/122/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chmielnik.
  10. UCHWAŁA NR XIII/123/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chmielnik na rok szkolny 2020/2021.

Treść wszystkich uchwał Rady Gminy znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz