Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wieść Gmina Chmielnik

 Wieść Gminna 2/2021Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik VIII kadencji w dniu 16 czerwca 2021 r. podjęto następujące uchwały:

SESJA NR XXI

  1. UCHWAŁA NR XXI/161/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Chmielnik za rok 2020.
  2. UCHWAŁA NR XXI/162/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2020.
  3. UCHWAŁA NR XXI/163/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2020.
  4. UCHWAŁA NR XXI/164/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chmielnik na rok szkolny 2021/2022.
  5. UCHWAŁA XXI/165/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Chmielnik i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  6. UCHWAŁA NR XXI/166/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Chmielnik dla jednostki Ochotniczej Straży w Zabratówce na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
  7. UCHWAŁA NR XXI/167/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2021 rok.
  8. UCHWAŁA NR XXI/168/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2029.

Treści uchwał Rady Gminy znaleźć można w BIP Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz