zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2009 OŚWIATA I KULTURA
Część opisowa do sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku za rok 2008

Rok 2008 to rok, który Gminna Biblioteka Publiczna może uważać za udany.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą na rzecz społeczności lokalnej Gminy Chmielnik. W sposób profesjonalny, kompleksowy i skuteczny umacnia rolę biblioteki publicznej. W swoim środowisku promuje czytelnictwo, zaspokaja potrzeby informacyjne i kulturalne użytkowników zgodnie z ich oczekiwaniami, tym samym podnosi poziom życia mieszkańców.Agrobieszczady 2008 zespół Górzanie
reprezentuje Gminę Chmielnik

Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej i stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną wpisaną do „Rejestru instytucji kultury”.

Działa na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy
w Chmielniku.

Siedzibą Biblioteki jest Chmielnik, a terenem jej działania Gmina Chmielnik.

W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą:

 • Wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci, czytelnia w Gminnej Bibliotece Publicznej, punkt biblioteczny w Borówkach,
 • Filia w Błędowej Tyczyńskiej,
 • Filia w Woli Rafałowskiej,
 • Filia w Zabratówce.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.Dzień Matki

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty niezbędne na jej działalność.

Przychodami Biblioteki są:

 • wpływy z dotacji budżetowej organizatora,
 • wpływy ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych.

Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie zbiorów, udostępnianie je czytelnikom oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

Oto jak przedstawia się sytuacja zakupu księgozbiorów i wypożyczeń w roku 2008.

W roku 2008 wpisano do inwentarzy księgozbioru 1812 woluminów:

 • ze środków dotacji organizatora 1070 egz. za kwotę 21461,48 zł,
 • z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej w Warszawie zakupiono 666 egz. książek za kwotę 11 000 zł, Otrzymano w darze 36 egz. za udział w akcji „Czas na czytanie książka wzbogaca” za kwotę 1066 zł oraz 40 egz. otrzymano w darze od osób prywatnych.

Wszystkie nabytki zostały opracowane formalnie i rzeczowo i wpisane do ksiąg inwentarzowych

Stan księgozbioru w całej gminie wynosi 42974 wol.

W Gminnej Bibliotece Publicznej znajduje się 20414 woluminów.

W filii GBP w Błędowej Tycz. 8160.

W filii GBP w Woli Rafałowskiej 11479.

W filii GBP w Zabratówce 2921.Młodzież z Woli Rafałowskiej z uwitymi 
przez siebie wieńcami Zielna

Zbiory biblioteczne uzupełniane są systematycznie w nowości wydawnicze o pozycje poszukiwane przez czytelników a zwłaszcza młodzież uczącą się i studiującą.

Czytelnicy bibliotek to dzieci, młodzież i dorośli.

W minionym roku Biblioteki zarejestrowały i obsługiwały 1281 czytelników i wypożyczyły 20246 woluminów.

Z tego w GBP w Chmielniku - 780 czytelników - wypożyczono 11717 wol.

Filia GBP w Błędowej Tycz. - 145 czytelników - 1274 wol.

Filia GBP w Woli Rafałowskiej 198 czytelników - 43316 wol.

Filia GBP w Zabratówce 158 czytelników - 3939 wol.

Udzielono 2402 informacji internetowych i 701 informacji bibliotecznych.

Czytelnicy, których obsługujemy poszukują nowości wydawniczych.

Dużym zainteresowaniem cieszy się literatura popularnonaukowa, zwłaszcza z dziedziny ekonomii, prawa, zarządzania i psychologii. Bardzo poszukiwana jest literatura regionalna, zwłaszcza materiały dotyczące Doliny Strugu, której poszukują studenci piszący prace licencjackie i magisterskie na w/w temat.Najmłodsza grupa zespołu Chmielnickie
Kłosy podczas występu

Posiadamy niewiele literatury w języku angielskim, którą również jest zainteresowana coraz liczniejsza grupa czytelników.

Wszystkie biblioteki w naszej Gminie są wyposażone w komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu dla czytelników. GBP posiada 3 komputery dla potrzeb biblioteki, w tym 1 służący do komputerowego opracowywania księgozbiorów dla GBP i filii oraz 3 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu udostępniane czytelnikom. Komputery są wykorzystywane przez młodzież uczącą się i studiującą.

Trzy zestawy komputerowe posiada również filia w Woli Rafałowskiej.

Po jednym zestawie komputerowym posiadają Filie w Błędowej Tyczyńskiej i Zabratówce. W zestaw komputerowy z bezpłatnym dostępem do Internetu wyposażony jest również punkt biblioteczny w Borówkach.Spotkanie z pisarką

Ze względu na brak nakładów finansowych nie planuje się w najbliższym czasie komputeryzacji filii bibliotecznych. Stan techniczny posiadanych komputerów jest niezadowalający. Coraz częściej zdarzają się awarie komputerów dostępnych dla czytelników.

Remonty i zakupy wyposażenia:

W ubiegłym roku wykonano wymianę drzwi wejściowych do GBP w Chmielniku oraz do filii w Woli Rafałowskiej, wykonano wylewki, położono płytki podłogowe w filii w Woli Rafałowskiej.

 


Święto Gminy Chmielnik 2008

Zakupiono szafy do księgozbioru podręcznego do filii w Zabratówce.

Gminna Biblioteka zatrudnia obecnie 8 pracowników – 7 bibliotekarzy w wymiarze 4 ¼ etatu (w tym jedna osoba na urlopie wychowawczym), księgową w wym. ¼ etatu i sprzątaczkę w wym. ½ etatu.

Wszyscy pracownicy posiadają wykształcenie odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

Pracownicy biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach adresowanych do bibliotekarzy.

Najciekawsze formy pracy z czytelnikami, imprezy środowiskowe zorganizowane w roku 2008:

 • Zabawy prowadzone z dziećmi w czasie ferii i wakacji, gry i zabawy zagadki, inscenizacje, zajęcia plastyczne, wystawy prac wykonanych przez dzieci.
 • Całoroczne wystawki książek związanych ze świętami kalendarzowymi.
 • Imprezy środowiskowe: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki.
 • Kultywowanie tradycji ludowych, np. Wicie wieńca dożynkowego.
 • Przeglądy poezji.
 • Konkursy: Na najpiękniejszą palmę, kartkę i pisankę wielkanocną.
 • Akcje czytelnicze np. Poleć książkę.
 • Akcje zbieranie makulatury, zbieranie plastikowych nakrętek.
 • Spotkanie z Pisarzem: Elżbieta Wojnarowska, Ewa Nowak.
 • Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom: spotkania z dziećmi z klas I, II, III oraz z dziećmi z przedszkola. Programy poetycko-muzyczne.
 • Spotkania integracyjne dla mieszkańców wsi: Wigilia dla Samotnych.
 • Pogadanki na temat zdrowego odżywiania.

Przy Gminnej Bibliotece Publicznej działają zespoły: dziecięcy zespół ludowy Chmielnickie Kłosy i zespół Górzanie. Zespoły wielokrotnie reprezentowały nasza gminę w różnego rodzaju konkursach i przeglądach.Warsztaty w bibliotece

W tym roku zespół Górzanie wziął udział m.in. w następujących konkursach i przeglądach:

 • Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie.
 • VII Podkarpacki Festiwal Seniorów Boguchwale.
 • Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie.
 • Festiwal Kwiatów Albigowa.
 • Agrobieszczady 2008 w Lesku.
 • Udział w konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo”.

Zespół Chmielnickie Kłosy wziął udział w: VII przeglądzie dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych Pasikonik 2008 oraz w przeglądzie małych form tanecznych w Głogowie.

Praca biblioteki w ubiegłym roku przebiegała pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”. Myślę, że to bardzo trafne hasło. Nasza biblioteka jest takim miejscem. Spotykamy się nie tylko podczas organizacji wielu konkursów, imprez spotkań z pisarzami, ale codzienne odwiedziny naszych czytelników traktujemy jako spotkanie. Poświęcamy czas na rozmowę ze starszymi czytelnikami, dla których wypożyczenie książki jest pretekstem do wyjścia z domu.

W bibliotece dzieci i młodzież spotykają się po lekcjach oczekując na odjazd autobusów i spędzają popołudnie jak w świetlicy: rozmawiają, przeglądają prasę, odrabiają lekcje. Bardzo nas to cieszy, że popołudniami czytelnia jest pełna roześmianej i rozgadanej młodzieży. Niejednokrotnie zdarza się też, gościć całkiem małych mieszkańców naszej gminy, którzy jeszcze nie uczęszczają do szkoły ale bardzo chętnie przychodzą z rodzicami pooglądać i pożyczyć bajeczki lub też .. czekają u nas na mamę, która poszła do lekarza lub robi zakupy.Zespół Górzanie w czasie występu

Chcielibyśmy, aby współczesna biblioteka nie pełniła tylko tradycyjnie przypisywane jej funkcji gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, ale, aby stała się miejscem prezentacji twórczości artystycznej, edukacji, doradztwa, rozwoju zainteresowań, czyli przyjaznym miejscem spotkań różnych osób, niekoniecznie czytelników. Chcemy, by nasza biblioteka stała się miejscem tętniącym życiem kulturalnym i wyzwalającym w młodym człowieku chęć sięgania po książki poprzez organizowane konkursy i spotkania autorskie; by była miejscem wymiany doświadczeń, zabawy sprawiającej przyjemność, rozwiązywania trudnego problemu, wreszcie modnym i przyjaznym dla miejscowej ludności miejscem spotkań, gdzie można poznać nowe twarze i znaleźć przyjaciół.

Zapraszamy do biblioteki !!


Beata Wojnarowicz-Hondz


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 4 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART