zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SPORT
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2011 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Zdrowych, pogodnych, spokojnych

Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości

oraz wesołego "Alleluja"

życzą

Kierownik, Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku

i Wychowankowie Świetlicy Socjoterapeutycznej


Czym zajmuje się świetlica terapeutyczna ?
Człowiek – najlepsza inwestycja
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc żywnościowa
Świadczenia alimentacyjne i fundusz alimentacyjny
POMOC SPOŁECZNA

„Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. Natomiast „celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.”

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowaczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej okoliczności.

Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania określonej formy pomocy, przyjmuje się - począwszy od 1 października 2006 roku następujące kwoty:

1) w przypadku osób samotnie gospodarujących - kwotę 477.- zł,

2) w przypadku rodziny - kwotę 351.- zł na osobę w rodzinie.

Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 207.- zł.

Zadania pomocy społecznej wynikające z ustawy
z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno z zakresu zadań zleconych jak i własnych. Zadania zlecone gminie są obowiązkowe. Zadania własne dzielą się na zadania własne gminy obowiązkowe oraz zadania własne nie obowiązkowe - uznaniowe.

Ogółem środki jakimi rozporządzał OPS w 2010 roku na realizację zadań z pomocy społecznej zarówno zleconych jak i własnych wynosiły 1 182 772 30, zł.- zł /z wyłączeniem środków na utrzymanie GOPS/.

Ogółem świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych i zadań własnych, bez względu na rodzaj i formę, liczbę oraz źródło finansowania było dla 283 rodzin /913 osób w tych rodzinach/:

 1. Zadania własne:
  – z zasiłku stałego skorzystało 11 osób na kwotę 43 010,92.- zł,
  – zasiłki celowe i specjalne celowe wypłacono dla 113 rodzin na kwotę 49 952.-zł,
  – zasiłki okresowe wypłacono dla 87 rodzin na kwotę 164 267,10.- zł,
  – z zakupu gorącego posiłku korzystało 204 dzieci ze 117 rodzin na kwotę
  118 021,20.- zł,
  – zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono dla 167 na kwotę 144 220,79.- zł,
  – z usług opiekuńczych skorzystało 8 osób na łączny koszt 58 407,89.- zł.
 2. Zadania zlecone:
  – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 8 osób w formie na kwotę 3 119,64 zł,
  – zasiłki celowe z rezerwy budżetowej państwa na usuwanie skutków osuwisk powstałych w wyniku ulewnych deszczy w maju i czerwcu 2010 roku wypłacono dla 9 rodzin na łączną kwotę 451 900 zł.
 3. Pracą socjalną objętych było 294 rodzin w tym wyłącznie 131 rodzin.

W 2010 roku skompletowano 7 osobom dokumentację niezbędną do skierowania i umieszczenia w dps. Z wypoczynku letniego - kolonii skorzystało 6 dzieci ze środków Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

W 2010 roku dla 9 wydano postanowienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, na podstawie których kombatantom udzielona została pomoc finansowa z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.

Elżbieta Korbecka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 27 Lutego 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART