zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
STOWARZYSZENIA
OGŁOSZENIE WŁASNE
012345

Wieść Gminna 1/2013 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
ZMIANY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik
Świetlica Socjoterapeutyczna
Człowiek – najlepsza inwestycja

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

informuje,
że w okresie od 01.01.2013 roku – do 30.06.2015 roku

realizuje Projekt

Czas na aktywność w Gminie Chmielnik

w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 17 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik w terminie od 1.01.2013 roku do 30.06.2015 roku

Jeżeli:

  • Jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, pozostającą bez zatrudnienia lub
  • w zatrudnieniu, zamieszkałą w Gminie Chmielnik,
  • Korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

zgłoś się do nas.


Zapraszamy

do udziału w Projekcie.

W okresie od 01.01.2013 roku – do 31.03.2013 roku

trwa nabór

osób do udziału w w/wym. projekcie w 2013 roku

Zasady rekrutacji uwzględniają politykę równych szans.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników
socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chmielniku,

36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11

lub pod numerem telefonu 17 22-96-603

Ponadto informuje się, że realizacja działań zaplanowanych w projekcie pn. „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” za 2012 rok dobiegła końca. Został rozliczony i pozytywnie zaakceptowany wniosek o płatność za ostatni kwartał 2012 roku. Sporządzono również bilans realizacji projektu, który ukazuje kwotowe i procentowe wykorzystanie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego Gminy. W 2012 roku przyznane na realizację środki tzn. dotacja jak i wkład własny zostały wykorzystane praktycznie w 100%. Realizacja zaplanowanych zadań przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku oczekuje na ostateczną akceptację złożonego wniosku o dofinansowanie na lata 2013-2015. Okres planowania i realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” według sporządzonego i przedstawionego do realizacji wniosku o dofinansowanie został wydłużony i obejmuje trzy kolejne lata tj. od stycznia 2013 do czerwca 2015 roku. Do końca 2012 roku działania planowane były corocznie i obejmowały tylko dany rok kalendarzowy.

Nowe zasady sporządzania wniosku o dofinansowanie wymagały rozplanowania działań na trzy lata. Każdy rok niesie ze sobą pomoc skierowaną bezpośrednio osobom, które mogą zostać zakwalifikowane do projektu według założonych kryteriów rekrutacji. Trening kompetencji społecznych, grupa wsparcia, kursy zawodowe oraz pomoc doradcy zawodowego to instrumenty, z których będą mogli skorzystać uczestnicy projektu. Nowością w dotychczasowych działaniach realizowanego projektu jest pojawienie się nowej formy pomocy dla uczestników projektu jaką jest staż, z którego będą oni mogli skorzystać. Planowanie pomocy na okres 3 lat w ramach realizowanego projektu daje w pewien sposób gwarancję na to, że dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie mogło być wykorzystane w bardzo efektywny sposób. Jest to duża szansa dla osób zainteresowanych i co najważniejsze potrzebujących tego wsparcia. Odpowiednio zaplanowane instrumenty pomocy skierowane do uczestników projektu pozwolą im na zdobycie nowych umiejętności społecznych i perspektyw w aspekcie poszukiwania i zdobywania pracy zawodowej.

Zespół Projektowy

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 5 Lutego 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART