zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
STOWARZYSZENIA
OGŁOSZENIE WŁASNE
012345

Wieść Gminna 1/2013 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
ZMIANY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik
Świetlica Socjoterapeutyczna
ZMIANY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Od 1 stycznia 2013 roku weszły życie zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego. Wprowadzono nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy, a także kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Poniżej szczegółowe informacje o zmianach.

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

Sejm RP 7 grudnia 2012 roku uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2012 roku poz. 1548), która wprowadza w szczególności od 1 stycznia 2013 roku zmiany w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadza nowe świadczenie opiekuńcze - specjalny zasiłek opiekuńczy.

W myśl nowelizacji prawo do świadczenia pielęgnacyjnego mają rodzice, opiekunowie faktyczni lub osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18-go roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25-go roku życia. W/wym. świadczenie przysługuje rodzicom, ale tylko w przypadku, kiedy jedno z nich nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Świadczenie pielęgnacyjne jest niezależne od dochodu i przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku, a od 1 lipca 2013 roku kwota świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 620 zł miesięcznie. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku do świadczenia pielęgnacyjnego osobom spełniającym powyższe warunki ustawy przysługuje prawo do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł miesięcznie. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego mają także inne osoby zobowiązane do alimentacji, np. dziadkowie, rodzeństwo, jednak pod warunkiem, że rodzice dziecka nie żyją, są niepełnosprawni, albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich.

Natomiast pozostałe osoby, które są obciążone obowiązkiem alimentacyjnym względem niepełnosprawnego członka rodziny np. dzieci zajmujące się rodzicami mogą ubiegać się o nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy. W/wym. zasiłek przysługuje osobom, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zasiłek nie przysługuje osobom, które bezpośrednio przed podjęciem opieki nad osobą niepełnosprawną pracy nie podejmowały. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego tj. 623 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.


Jednorazowa zapomoga

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Zapomoga, o której mowa przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Od 1 stycznia 2013 roku prawo do jednorazowej zapomogi uzależnione jest od kryterium dochodowego - 1 922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).


Dodatkowe 200 zł dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych

W dniu 29 marca 2013 roku ogłoszone zostało Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 413). Rząd zdecydował, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, czyli takie które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – otrzymają dodatkowe 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 roku. Dodatkowe 200 zł trafi do opiekunów dzieci niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki – nie później niż przed ukończeniem 25 lat. Pieniądze będą wypłacane w szczególności rodzicom dzieci niepełnosprawnych z chwilą otrzymania decyzji Wojewody Podkarpackiego i środków na realizację pomocy finansowej w ramach rządowego programu.

Maria Sroka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 1 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART