zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 1/2014 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Działalność jednostek OSP z terenu gminy w 2013 r.
Strażacki turniej tenisa stołowego
Turniej piłkarski drużyn OSP z terenu gmin Tyczyn i Chmielnik
Działalność jednostek OSP z terenu gminy w 2013 r.

1. Zdarzenia na terenie gminy

W ubiegłym roku na terenie gminy zanotowano 37 zdarzeń, w tym 11 pożarów i 26 miejscowych zagrożeń (usuwanie powalonych drzew, usuwanie zatorów na rzekach, wypadki samochodowe itp.). W odniesieniu do roku 2012, w którym wystąpiły 42 zdarzenia, nastąpił nieznaczny spadek niebezpiecznych zjawisk. Wyraźny spadek odnotowano w kategorii pożary (w 2012 r. zanotowano ich 21). Stan ten spowodowany był mniejszą ilością pożarów związanych z wypalaniem traw.

Zestawienie ilości wyjazdów poszczególnych jednostek:

L.p.

Jednostka

Ilość
wyjazdów

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Ilość
zastępów

Liczba
ratowników

1 OSP Błędowa Tycz. - Krzywa

11

6

5

11

64

2 OSP Błędowa Tycz. - Wieś

1

0

1

2

8

3 OSP Borówki

0

0

0

0

0

4 OSP Chmielnik

16

7

9

17

93

5 OSP Wola Rafałowska

9

6

3

11

63

6 OSP Zabratówka

15

8

7

25

106

Razem:

52

27

25

66

334

Zestawienie ilości zdarzeń w poszczególnych gminach:

L.p.

Gmina

2011

2012

2013

1 m. Rzeszów

1457

1314

1181

3 Boguchwała

174

202

165

4 Błażowa

49

53

46

5 Chmielnik

31

42

37

6 m. Dynów

80

61

72

7 Dynów

47

71

56

8 Głogów Małopolski

214

197

218

9 Hyżne

34

48

29

10 Kamień

35

41

44

11 Krasne

69

107

69

12 Lubenia

41

51

33

13 Sokołów Małopolski

90

141

102

14 Trzebownisko

182

204

164

15 Tyczyn

72

90

61

16 Świlcza

148

187

126

OSP z terenu gminy uczestniczyły w innych działaniach takich jak: zabezpieczenie wyścigu Tuer de Pologne (OSP Wola Rafałowska). Jednostki włączały się również w inne inicjatywy, czego przykładem jest akcja krwiodawstwa w Harcie, której czynny udział brali strażacy z Woli Rafałowskiej i Zabratówki. Natomiast OSP Błędowa Tyczyńska – Krzywa i OSP Wola Rafałowska uczestniczyły w ćwiczeniach grup poszukiwawczych STORAT w Albigowej.

2. Wyposażenie techniczne

Na wyposażeniu jednostek z terenu gminy w 2013 r. znajdowało się 11 samochodów pożarniczych w tym 6 samochodów średnich gaśniczych z wodą i 5 samochodów lekkich. Średnia wieku pojazdów z wodą wynosi 22 lata, a średnia wieku pojazdów lekkich 19 lat.

Ponadto na wyposażeniu jednostek pozostawało 14 motopomp pożarniczych (w tym 13 to zawansowane wiekowo i wyeksploatowane motopompy PO-5, PO-3), 9 pomp szlamowych, 1 pompa pływająca, 1 przecinarka do betonu i stali, 7 agregatów prądotwórczych, 8 pił mechanicznych do drewna, 6 zestawów pierwszej pomocy OSP R-1, 10 aparatów ochrony dróg oddechowych, 9 radiotelefonów samochodowych i 12 radiotelefonów nasobnych.

W ubiegłym roku zakupy wyposażenia dla OSP obejmowały przede wszystkim środki ochrony osobistej strażaka: ubrania specjalne, buty specjalne, hełmy, rękawice strażackie i niepalne kominiarki. Nabyte wyposażenie podniesie poziom bezpieczeństwa ratowników podczas działań. Ekwipunek udało się zakupić dzięki środkom pozyskanym z różnych funduszy zewnętrznych oraz z budżetu gminy. Jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym nabyły m.in. 2 aparaty ODO, wentylator oddymiający, hełmy, zestaw tlenoterapii, zestawy szyn Kramera, łomy ratownicze oraz inne drobniejsze wyposażenie. Koszt zakupu został pokryty ze środków dotacyjnych KSRG, dotacji udzielanych za pośrednictwem ZOSP i środków własnych jednostek. Strażacy z Zabratówki wzbogacili się o używany zestaw hydrauliczny przeznaczony do ratownictwa drogowego. Zestaw przekazała Komenda Miejska PSP w Rzeszowie. OSP w Chmielniku i OSP w Zabratówce dzięki dotacji przyznanej przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie wymieniły zużyte umundurowanie, zakupując m.in. nowe ubrania specjalne.

3.Wyszkolenie, kontrole

Jednostki Operacyjno - Techniczne z terenu gminy w chwili obecnej obejmują 113 strażaków, wszyscy oni są wyszkoleni (minimum stopień podstawowy ratownika OSP), przeszli badania lekarskie oraz ubezpieczeni. 2013 r. był okresem intensywnych szkoleń druhów. Grupy strażaków ukończyły szkolenia: podstawowe, z zakresu ratownictwa technicznego, dowódców i kierowców konserwatorów. Najważniejszym wydarzeniem dotyczącym ponoszenia kwalifikacji strażaków był projekt zrealizowany przez Gminę Chmielnik. Przedsięwzięcie zostało w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach działania 9.5 PO KL. W wyniku realizacji projektu 19 druhów ukończy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskało tytuł ratownika. Ponadto 40 druhów zostało przeszkolonych w zakresie podstaw udzielania pierwszej pomocy.

Jedną z form szkolenia pożarniczego są zawody sportowo-pożarnicze. W ubiegłym roku zawody odbyły się na stadionie sportowym w Chmielniku. Gospodarzem turnieju byli strażacy z Zabratówki. Było to duże wyzwanie organizacyjne, po raz pierwszy zorganizowano zawody międzygminne (wspólnie z jednostkami z Gminy Tyczyn).

Jeszcze ważniejszą formą podnoszenia kwalifikacji ratowniczych są ćwiczenia jednostek OSP. W dniu 16 października w miejscowości Malawa odbyły się międzygminne ćwiczenia taktyczno – bojowe z udziałem jednostek z terenu gminy Chmielnik i Krasne. Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 12 zastępów strażaków. Manewry były okazją do sprawdzenia przygotowania jednostek do prowadzenia działań ratowniczych, współdziałania jednostek z różnych gmin oraz przeglądu sprzętu samochodowego, silnikowego, armatury i wyposażenia zastępów w ochrony i uzbrojenie osobiste.

W listopadzie KM PSP w Rzeszowie skontrolowała 2 jednostki będące KSRG, to jest OSP Chmielnik i OSP Zabratówkę. Kontrola obejmowała wyszkolenie ratowników, stan techniczny sprzętu, prowadzenie dokumentacji ratowniczej, wyposażenie indywidualne ratowników. Przeprowadzono również praktyczne ćwiczenia. Wyniki kontroli potwierdziły profesjonalne przygotowanie naszych jednostek, gdyż obie otrzymały oceny - bardzo dobry.

4. Działalność kulturalna i sportowa

Działalność ochotniczych straży pożarnych to nie tylko akcje ratowniczo – gaśnicze, to również działalność kulturalna, edukacyjna i sportowa. Jednostki aktywnie się angażują w działalność kulturalną, biorą udział w różnych inicjatywach podejmowanych na terenie gminy. Strażacy włączają się również w życie parafialne, w kościołach pełnione są warty przy Bożym Grobie, a delegacje z jednostek często biorą udział w różnych innych uroczystościach religijnych. Równie ważnym aspektem życia osp jest działalność edukacyjna. W ubiegłym roku w szkołach w Chmielniku, Woli Rafałowskiej i Zabratówce druhowie przeprowadzili cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Innym przykładem zaangażowania strażaków w działalność „niebojową” był zorganizowany przez OSP Zabratówka wraz ze Szkołą Podstawową w Zabratówce otwarty konkurs na opracowanie logo jednostki.

5. Podsumowanie

Rok 2013 pod względem liczby niebezpiecznych zdarzeń na terenie gminy był spokojnym okresem. Warto podkreślić dużą świadomość mieszkańców, szczególnie w zakresie wypalania traw i nieużytków. Ilość tego typu zjawisk w naszej gminie jest śladowa w porównaniu do liczby pożarów występujących na terenach innych samorządów. Mimo różnych trudności jednostki działają aktywnie i w miarę możliwości prowadzą szeroką działalność na rzecz mieszkańców.

Marek Czarnota


do góry następna strona

drukuj


Sobota, 3 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART