zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 1/2014 STOWARZYSZENIA
STOWARZYSZENIA

Gmina Chmielnik odrzuciła 500 tyś dotacji
Oświadczenie w związku z powyżej zamieszczonym artykułem Stowarzyszenia "Nasza Wola" w Woli Rafałowskiej
Oświadczenie w związku z powyżej zamieszczonym artykułem Stowarzyszenia "Nasza Wola" w Woli Rafałowskiej

Gmina Chmielnik nie odrzuciła dotacji w wysokości 500.000,00 zł. (to około 37% wartości kosztorysowej tej inwestycji), lecz zrezygnowała z realizacji w bieżącym roku urządzenia Placu Rekreacyjnego „Arena” w Woli Rafałowskiej.

Powodem rezygnacji z inwestycji jest brak możliwości zapewnienia wkładu własnego w wysokości około 830.000,00 zł z dochodów własnych Gminy, bez konieczności zaciągania dodatkowego kredytu, nie planowanego w bieżącym roku budżetowym.

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na grudzień 2012 roku wynosił 5.260.515,59 zł., natomiast przewidywany na koniec 2014 roku stan tych zobowiązań mimo nie podjęcia decyzji o realizacji inwestycji pn. „Arena” w Woli Rafałowskiej wynosi – 6.634.771,91 zł.

W m-cu październiku 2013 roku Rada Gminy podjęła decyzję o realizacji inwestycji wodociągowej w Chmielniku, gdzie pełna kwota wydatków, wynosząca ponad 6 mln. zł. musiała zostać zaplanowana w budżecie. Realizacja tej inwestycji polegającej na budowie nowych studni i stacji uzdatniania wody, modernizacji starych studni i starego (bardzo awaryjnego) wodociągu oraz budowie nowych przyłączy zapewni w przyszłości możliwość dalszych inwestycji wodociągowych. Dotychczasowe studnie nie dawały możliwości przyłączenia większej liczby odbiorców.

Zaciąganie zobowiązań na realizację w 2014 r. „Areny” zmusiłoby do wydłużania okresów spłat dotychczas zaciągniętych kredytów, czyli aneksowania umów z bankami. Pierwotnie zawarte umowy kredytowe były już negocjowane i aneksowane w 2013 r. z uwagi na trudności zachowania wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w opinii o projekcie budżetu gminy i wieloletniej prognozie finansowej zwraca uwagę na konieczność ograniczania wydatków bieżących i konieczność wypracowania nadwyżki w celu zapewnienia możliwości spłaty już istniejących zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z nadwyżki operacyjnej, a nie z kredytów. Takie stanowisko było zawarte również w opinii do tegorocznego projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Przy uchwalaniu budżetu w styczniu 2014 roku w miejsce oszczędności powstałych po przetargu z wodociągu zapisano inwestycję dotyczącą budowy drogi na Pańskim w ramach tzw. schetynówek oraz realizację trzech małych projektów.

Radni z terenu całej gminy na sesji budżetowej prezentowali zgodne stanowisko, iż w bieżącym roku nie powinniśmy zwiększać zaplanowanego w budżecie na 2014 r. zadłużenia.

Wszystkie inwestycje przyjmowane do realizacji w ostatnim okresie tj. wodociąg i droga „Pańskie” miały na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców i były również długo wyczekiwane przez mieszkańców. Ich poziom dofinansowania środkami zewnętrznymi to np. wodociąg – 62,8%, „schetynówka” – 50%.

Podjęcie decyzji o podpisaniu umowy na inwestycję której wartość według kosztorysu wynosi ponad 1 mln. 300 tys. zł. (czyli z budżetu gminy należałoby zapewnić około 830 tys. zł.) mogłaby spowodować zablokowanie możliwości zaciągania w przyszłości zobowiązań na realizację inwestycji w nowej perspektywie Unii Europejskiej (2014 – 2020), dofinansowywanych w większym stopniu, a oczekiwanych przez mieszkańców tj. rozbudowa sieci wodociągowej, modernizacja dróg gminnych czy budowa wspólnie z Powiatem chodników przy drogach powiatowych.

Warto zauważyć, iż w bieżącym roku realizujemy projekt polegający na oznakowaniu tras rowerowych wraz z zabudową miejsc postojowych na terenie naszej Gminy, co zdecydowanie zwiększy atrakcyjność turystyczną, natomiast w roku poprzednim zbudowaliśmy w Chmielniku zadaszoną podłogę ze sceną, o pow. około 200 m2, na której mogą być organizowane imprezy kulturalne dla wszystkich mieszkańców Gminy.

Podjęcie decyzji o rezygnacji z inwestycji było bardzo trudne ale odpowiedzialność za stan finansów Gminy, konieczność dokonania wyboru ważniejszych i pilniejszych potrzeb mieszkańców realizowanych z wyższym poziomem dofinansowania oraz minimalizacji ryzyka utraty płynności finansowej, miało wpływ na podjęcie takiej właśnie decyzji.

Krzysztof Grad
Wójt Gminy


poprzednia strona do góry

drukuj


Sobota, 3 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART