zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 1/2015 URZĄD GMINY INFORMUJE
Zakaz wylewania nieczystości ciekłych!

Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

W przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych właściciel ma obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni, zawartej z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów płacenia ze ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.

Należy również pamiętać, że nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości, gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia szamba oraz w sposób uniemożliwiający wypływ nieczystości ze zbiornika. Natomiast w przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, należy usuwać osady ściekowe, powstające podczas pracy instalacji, z częstotliwością określoną w instrukcji jej eksploatacji.

Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane tj.: do rowu, na pole, czy też na własne podwórko wykroczenie to podlega karze grzywny nawet do 5000 zł. Dlatego też Policja ma obowiązek zareagować, a gmina ma za zadanie wyegzekwować obowiązek podpisania przez właściciela posesji, umowy na wywóz nieczystości. Należy zaznaczyć, że największym zadaniem w tym zakresie jest przede wszystkim zmiana sposobu myślenia oraz mentalności społeczeństwa, bowiem w wielu przypadkach nie wystarczy tylko kara grzywny w postaci mandatu.

 

Skoro nie przemawiają do nas względy finansowe może przemówią skutki zdrowotne? Ścieki to nie jest nawóz, który można wylać na pole czy do lasu z korzyścią dla tego terenu. Ścieki to przede wszystkim siedlisko wirusów i bakterii (Escherichia coli, paciorkowce kałowe) oraz cała masa przeróżnych detergentów, które mogą zawierać trujące związki chemiczne, fosforany i azotany. Substancje te dostają się do gleb i wód gruntowych, powodując ich skażenie. Konsekwencje mikrobiologicznego zanieczyszczenia wód mogą być bardzo poważne, gdyż bakterie chorobotwórcze przenoszone przez wodę do picia mogą powodować choroby przewodu pokarmowego lub choroby zakaźne. Najbardziej narażone są niemowlęta i małe dzieci, osoby w wieku podeszłym lub chore, a także żyjące
w nieodpowiednich warunkach sanitarnych.

Pamiętajmy, że konsekwencji i skutków wylewania ścieków do gruntu nie widać od razu, ale wcześniej czy później do nas powrócą i odczuwać je będziemy my, nasi sąsiedzi i przede wszystkim nasze dzieci … i to przez wiele lat.

Poniżej przypominamy kontakt do przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chmielnik.

Wywozem nieczystości ciekłych (szamba) zajmują się:

  1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rzeszowie, 35-304 Rzeszów, Al. Gen. W. Sikorskiego 428, tel. 17 86-13-036 lub centrala 17 86-13-000;
  2. Gospodarka Komunalna w Błażowej, 36-030 Błażowa, ul. 3-go Maja 35, tel. (17) 23-01-444;
  3. Kółko Rolnicze w Woli Rafałowskiej tel. 17 22-92-112 lub 17 22-96-928;
  4. Usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych Bronisław Bieniek, 36-062 Zaczernie 912, tel. 17 859 52 79 lub 602 386 980.

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych (osad ściekowy) odbiera Gospodarka Komunalna w Błażowej, 36-030 Błażowa, ul. 3-go Maja 35 tel. 17 230-14-44;

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 5 Lutego 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART