zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
URZĄD GMINY INFORMUJE
012345

Wieść Gminna 1/2016 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Świadczenie wychowawcze
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik
Świetlica Środowiskowa przy GOPS w Chmielniku
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), Podprogram 2015
Świadczenie wychowawcze

W dniu 17 lutego 2016 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 195 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia br.

Wyżej wymieniona ustawa wprowadza systemowe wsparcie rodzin, mieszkających w Polsce i określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie to przysługuje w/wym. osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Ustawa zakłada, że świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochody rodziny. W przypadku rodzin, które ubiegać się będą o to świadczenie na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

W świetle wyżej wymienionej ustawy dochód – oznacza to dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, a dochód rodziny – oznacza to sumę dochodów członków rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (z zastrzeżeniem dochodu utraconego i dochodu uzyskanego przez członków rodziny).

Dochód rodziny stanowi:

1) dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

2) dochód inny niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

3) dochód osiągany przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - każdego członka rodziny.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

1) oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - wzór oświadczeń w tych sprawach określa Załącznik nr 2 i Załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);

2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa – oświadczenie w tej sprawie określa Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);

3) w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza osoba, która nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Wnioski z prawidłowo wypełnionymi dokumentami będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku (pokój 9,11,12), od momentu wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy obowiązywania ustawy, osoby uprawnione dostaną wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

W dalszym okresie obowiązywania ustawy prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Wnioski o jego ustalenie będzie można składać od dnia 1 sierpnia danego roku.

Druki wniosków o świadczenie wychowawcze są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku i na stronie internetowej Ośrodka w zakładce pliki do pobrania.

Osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego będą miały możliwość złożenia wniosku o jego przyznanie drogą elektroniczną - nie będzie konieczności dołączania do wniosku szeregu zaświadczeń np. dotyczących dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - bowiem organ właściwy będzie je pozyskiwał samodzielnie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS w Chmielniku pod nr tel. (17) 22 96 603 oraz za pośrednictwem infolinii działającej w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie pod nr 800 100 990.

Anna Szydełko, Katarzyna Szczypek


do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 6 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART