zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
INFORMACJA
012345

Wieść Gminna 1/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
Przyczyna wzrostu opłat za odbiór odpadów komunalnych

Wzrost opłat na terenie naszej gminy spowodowany był przez kilka czynników. Jednym z nich było podniesienie w sposób znaczący ceny odbioru i zagospodarowania odpadów jaka uzyskana została w postępowaniu przetargowym rozstrzygniętym pod koniec ubiegłego roku.

W październiku 2017 r. został ogłoszony przetarg na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chmielnik od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych”. Termin realizacji zadania zaplanowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Złożone zostały 2 oferty:

 • Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło – oferowana cena brutto 710 467,20 zł;
 • Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o. o., ul.
  3-go Maja 35, 36-030 Błażowa – oferowana cena brutto 729 648,00 zł.

W związku z tym, że ceny tych ofert znacznie przewyższały wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości przetarg unieważniono. Dla porównania cena za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów w roku 2017 wyniosła 318 686,40 zł.

W listopadzie 2017 r. ponownie został ogłoszony przetarg na ww. zadanie z krótszym terminem realizacji tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. Złożone zostały 3 oferty:

 • Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa – oferowana cena brutto 356 808,96 zł;
 • Zakład Komunalny Sp. z o. o. ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Małopolski – oferowana cena brutto 316 172,16 zł;
 • Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło – oferowana cena brutto 301 041,36 zł.

Z uwagi na konieczność ustawowego obowiązku zapewnienia usługi odbioru odpadów oraz biorąc pod uwagę to, że ceny zaoferowane w drugim przetargu kształtowały się na podobnym poziomie jak ceny oferowane przez wykonawców w innych gminach ogłaszanych w tym samym czasie rozstrzygnięto przetarg. Firmą odbierającą odpady komunalne w naszej gminie pozostała nadal P.H.U. „EKOMAX” Kotulak Jerzy, która zaoferowała najniższą cenę.

Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu opłaty jest rosnąca ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach i tak:

 • w 2015 roku odebrano 860,64 Mg odpadów;
 • w 2016 roku odebrano 1028,38 Mg odpadów;
 • w 2017 roku odebrano 1130,42 Mg odpadów.

Fakt oddawania przez mieszkańców odpadów jest bardzo pozytywnie odbierany, ponieważ oznacza to, że mieszkańcy nie pozbywają się odpadów w sposób niedozwolony, jednak ilość odpadów przekłada się na wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Analizując obecny rynek gospodarki odpadami należy zauważyć, że wpływ na podniesienie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych spowodowane jest również wejście w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017, poz. 19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, (wprowadzające wspólny system segregacji odpadów komunalnych na terenie całego kraju z podziałem na 5 frakcji odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio i pozostałe odpady zmieszane) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska i wzrost od 1 stycznia 2018 r. opłat za składowanie odpadów komunalnych (tzw. „opłata marszałkowska”). Ponadto od 1 lipca 2018 r. planowane jest uruchomienie regionalnej instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (RIPOK) w Regionie Centralnym do którego należy Gmina Chmielnik, tj. instalacji termicznego przekształcania odpadów „spalarni odpadów” realizowanej przez PGE GiEK oddział w Rzeszowie, która wstępnie ustaliła cenę za 1 tonę odpadów w wysokości 345,00 zł netto + 8% VAT, tj. 372,60 zł brutto. Zgodnie z zapisami zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 m. in. zmieszane odpady komunalne i odpady zielone z terenu naszej gminy muszą być zagospodarowane właśnie w RIPOK, a to znacznie podnosi koszt ich zagospodarowania.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu;
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona a realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Lidia Urbaś, Monika Chuchla


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 13 Lipca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART