zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
INFORMACJA
012345

Wieść Gminna 1/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
Zawiadomienie w sprawie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2018 roku

Wójt Gminy Chmielnik działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) zawiadamia, że od dnia 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przyjęte zostały uchwałą Rady Gminy Chmielnik Nr XXXV/223/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Zgodnie z cyt. wyżej uchwałą stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 10 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny;
  • 20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne wynosi:

jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny

jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny

1) 60 l – 16 zł

2) 120 l – 32 zł

3) 240 l – 64 zł

4) 1100 l – 285 zł

5) 2200 l – 570 zł

1) 60 l – 32 zł

2) 120 l – 64 zł

3) 240 l – 128 zł

4) 1100 l – 570 zł

5) 2200 l – 1140 zł

Zgodnie z treścią przepisów ww. ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, zostały dostarczone zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty wyliczonej jako: liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość/liczba pojemników podana w deklaracji pomnożona przez nową stawkę opłaty. Jedynie do właścicieli nieruchomości, wobec których Wójt Gminy Chmielnik wydał decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiadomienia nie zostały wysłane. Takie osoby winny przedłożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

Terminy wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie i upływają:

  • za okres od 1 stycznia do 31 marca – do dnia 20 stycznia,
  • za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca – do dnia 20 kwietnia,
  • za okres od 1 lipca do 30 września – do dnia 20 lipca,
  • za okres od 1 października do 31 grudnia – do dnia 20 października.

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 lub przelewem na przyporządkowany podatnikowi rachunek bankowy.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt wyda decyzję określającą wysokość tej opłaty.

Jednocześnie przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np., zmiana ilości osób - przemeldowanie, narodziny dziecka, zgon, zmiana sposobu postępowania z odpadami komunalnymi, rozpoczęcie, zawieszenie lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej) należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy w Chmielniku. W tym celu należy złożyć nową deklarację.

Wójt Gminy Chmielnik


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 16 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART