zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 1/2019 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

Informacja w sprawie świadczeń
Karta Dużej Rodziny - informacja
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik
Informacja w sprawie świadczeń

Informacja o obowiązku niezwłocznego powiadamiania o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku przypomina, że w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba ubiegająca się oraz pobierająca ww. świadczenia zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach tut. Organ.

Uzyskanie dochodu dotyczy sytuacji spowodowanych w szczególności:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W sytuacji uzyskania dochodu należy niezwłocznie przedłożyć w organie wypłacającym przyznane świadczenia stosowny dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Również w sytuacji, gdy osoba uprawniona do świadczeń lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie tut. Organ. Obowiązek ten dotyczy osób pobierających, jak również składających wniosek o:

 • świadczenie wychowawcze na pierwsze oraz na drugie i kolejne dziecko,
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • jednorazowe świadczenie „Za życiem”,
 • zasiłek dla opiekuna.

Niepoinformowanie o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (aktualnie 7% w stosunku rocznym).

Anna Szydełko


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART