zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2021
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 1/2021 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

Obowiązek poinformowania o zmianach w stanie faktycznym
Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego (500 plus)
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik
Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik realizuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu wchodzi 12 osób i są to przedstawiciele:

  1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

  2. Oświaty;

  3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

  4. Komisariatu Policji w Tyczynie;

  5. Kuratorskiej Służby Sądowej;

  6. Ochrony zdrowia;

  7. Organizacji pozarządowej.

W 2020 roku odbyło się 14 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, z których sporządzono listy obecności i protokoły.

Tematyka spotkań Zespołu w 2020 roku obejmowała: omówienie skali problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy w oparciu o dane na temat liczby niebieskich kart wypełnianych przez policję i Ośrodek, omówienie sytuacji wybranych rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty, omówienie działań, jakie będą podejmowane przez Zespół w kierunku rozpowszechniana informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, omówienie procedur dotyczących przemocy w rodzinie, dyskusje nad zakończeniem procedury Niebieskiej Karty, zaplanowanie spotkań na 2021 rok.

Spotkania Zespołu mają na celu poprawę sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i jej najbliższemu otoczeniu.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 roku wpłynęło 10 „Niebieskich Kart -A” spisanych przez przedstawicieli:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4,

  • Policji – 6.

W roku 2020 prowadzono 18 procedur „Niebieskie Karty” wśród rodzin z terenu gminy Chmielnik, w tym 8 z 2019 roku.

Ogółem w 2020 roku pracowało 18 grup roboczych, w tym w 2020 roku powołano 10 grup roboczych.

W 2020 roku odbyło się 29 spotkań Grup Roboczych. Przedstawiciele poszczególnych instytucji opracowywali i realizowali plan działania pomocy rodzinie, diagnozowali i monitorowali sytuację rodziny. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzony był protokół.

Ponadto w 2020 roku zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieska Karta” zakończono 14 spraw, a zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieska Karta” nie zakończano żadnej sprawy.

Elżbieta Korbecka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 29 Maja 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART