zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
SPORT
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2010 GOPS W CHMIELNIKU
Czas na aktywność w Gminie Chmielnik

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2010 roku – do 31.12.2010 roku realizuje Projekt „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu.

Od 1 stycznia 2010 roku do 28 lutego 2010 roku trwał nabór osób do udziału w w/w projekcie.

W wyniku rekrutacji 12 osób zadeklarowało udział w projekcie.

Do projektu zakwalifikowało się 8 osób (4 osoby lista rezerwowa).

Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zamieszkałe w Gminie Chmielnik oraz korzystające ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Z zakwalifikowanymi uczestnikami Projektu zawarte zostały kontrakty socjalne, w ramach których korzystają z instrumentów aktywnej integracji tj. z:

  • Aktywizacji społecznej w postaci:
    • o treningu kompetencji i umiejętności społecznej,
    • o oraz grupy wsparcia.
  • Aktywizacji zawodowej w ramach której odbyły się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.
  • Aktywizacji edukacyjnej w postaci kursów zawodowych, w ramach których nastąpi podnoszenie kompetencji lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

W okresie od 4 - 13.05.2010 roku 8 osób brało udział w „Treningu kompetencji i umiejętności społecznej”. Dostarczył on uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy.

W dniach od 31.05.2010 roku do 4.06.2010 roku Beneficjenci Ostateczni odbyli indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, na których wypracowane zostały indywidualne plany działania dla każdej z osób pod kątem szkoleń zawodowych przy uwzględnieniu potencjału zawodowego.

Od dnia 29.06.2010 roku rozpoczęły się spotkania w ramach „Grupy wsparcia”, które mają poszerzyć i utrwalić wiadomości zdobyte i wypracowane w toku treningu kompetencji i umiejętności społecznych postaw oraz przygotowanie do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisanie CV, podań o pracę.

W ramach aktywizacji edukacyjnej odbędą się szkolenia zawodowe w obszarze „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”, „Mała gastronomia z obsługą kasy fiskalnej” i „ABC przedsiębiorczości – jak założyć własną firmę”. Trwać one będą w okresie od lipiec do sierpień 2010 roku.

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 27 Lutego 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART