zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
SPORT
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2010 URZĄD GMINY INFORMUJE
INFORMACJA dla Rodziców uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Chmielnik „WYPRAWKA SZKOLNA” - 2010

W tym roku o pomoc w formie dofinansowanie zakupu podręczników mogą ubiegać się uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2010/2011 naukę w kl. I - III szkoły podstawowej, w kl. II gimnazjum oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dot. słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech kryteriów, tj. :

  • kryterium dochodowe rodziny (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 złotych netto - zasady udokumentowania i ustalania dochodu takie same jak w przypadku stypendium szkolnego).
  • przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, np.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe (z przekroczeniem kryterium dochodowego),
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów o niepełnosprawnościach wymienionych wyżej.

Wysokość dofinansowania:

  • do kwoty 170 zł - dla uczniów klas I - III szkół podstawowych,
  • do kwoty 310 zł - dla uczniów klas II gimnazjów i uczniów niepełnosprawnych klas I - III gimnazjów,
  • do kwoty 200 zł - uczniów niepełnosprawnych klas IV - VI szkół podstawowych,
  • do kwoty 370 zł - dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych.

Pomoc w formie dofinansowania podręczników jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), a także nauczyciela lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek skierowany do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał należy złożyć w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Chmielniku – w terminie do dnia 10 sierpnia 2010 r. - (pokój nr 6 w godz. od 7:30 – 15:30 ).

Informacje dotyczące „Wyprawki szkolnej” oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej www.chmielnik.pl.

Szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego i „Wyprawki szkolnej” udzielają pracownicy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Chmielniku, pokój nr 6, tel. 17 22 96 608.

Krystyna Szela


poprzednia strona do góry

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART