zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 2/2011 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Informacja
Pomoc w formie zakupu posiłku dla dzieci
Świetlica Socjoterapeutyczna
Człowiek – najlepsza inwestycja

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2011 roku – do 31.12.2011 roku realizuje Projekt „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej , którego celem głównym jest: aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestników Projektu.

2011 rok to już trzeci z kolei rok, w którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku realizuje projekt z wykorzystaniem środków unijnych. Możliwość korzystania z tego rodzaju środków finansowych otwiera szeroką szansę dla Uczestników projektu i jest dużym wsparciem finansowym w podejmowanych działaniach na rzecz odbiorców projektu.

Corocznie każde zadanie projektu zaplanowane do realizacji jest bardzo szczegółowo układane według harmonogramu, który jest jednym z najważniejszych elementów realizowanego projektu. Obecnie dobiegł końca półroczny okres realizacji projektu. Dotychczas środki otrzymane na realizację projektu w bieżącym roku są na bieżąco wydatkowane zgodnie z haromonogramem a sporządzenie drugiego wniosku o płatność da możliwość otrzymania pozostałej kwoty dofinansowania, a co za tym idzie dalszą realizację zaplanowanych zadań w projekcie.

Dotychczas z zaplanowanych działań w harmonogramie zostały zrealizowane niżej wymienione działania:

Od 1 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2011 roku trwał nabór osób do udziału w w/w projekcie. Do projektu zakwalifikowało się 8 osób.

Z Uczestnikami Projektu zawarte zostały kontrakty socjalne, w których ustalono formy wsparcia. Realizacja kontraktów przebiega zgodnie z harmonogramem projektu.

W okresie od 9- 18.05.2011 roku 8 osób brało udział i ukończyło „Trening kompetencji i umiejętności społecznej”. Dostarczył on uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy jak również wiedzę w zakresie zarządzania własnym budżetem domowym.

W dniach od 25.05.2011 roku do 31.05.2011 roku odbyły się indywidualne konsultacje Uczestników Projektu z doradcą zawodowym, na których wypracowane zostały indywidualne ścieżki dla każdej z osób pod kątem dalszych szkoleń zawodowych.

Od dnia 24.06.2011 roku rozpoczęły się spotkania w ramach „Grupy wsparcia”, które mają poszerzyć i utrwalić wiadomości zdobyte w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”. Trwać one będą do miesiąca października br.

W okresie II półrocza Uczestnicy Projektu odbędą szkolenia zawodowe.

Informacje na temat realizacji projektu można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11, na stronie internetowej www.gopschmielnik.pl lub pod numerem telefonu (0-17)22-96-603.

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 1 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART