zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2011
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OSTATNIA STRONA
012345

Wieść Gminna 2/2011 OŚWIATA I KULTURA
Informacje dla rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2011/2012 będą uczęszczać do klas I-III szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych

Wójt Gminy Chmielnik na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2011 r. Nr 111, poz. 652) oraz Uchwały Nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna" informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów.

Warunki przyznania pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników.

O pomoc mogą ubiegać się uczniowie:

 1. Uczący się w szkołach na terenie Gminy Chmielnik.
 2. Rozpoczynający naukę w klasie:
  • I – III szkoły podstawowej,
  • III gimnazjum,
 3. Uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (jeżeli jedną z niepełnosprawności jest w/w niepełnosprawność) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

W tym roku pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają jedno z trzech niżej wymienionych kryteriów:

 • pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 ze zm.); obecnie wynosi 351,00 zł netto na osobę w rodzinie;
 • pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, a w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe); w takiej sytuacji wnioskodawca dołącza uzasadnienie potrzeby przyznania pomocy;
 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych lub liceach plastycznych.

Zasady udzielania pomocy

 1. Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 2. Wniosek skierowany do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012 należy złożyć w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Chmielnik pokój nr 6 w terminie do dnia 15 sierpnia 2011 r.
 3. Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy.
 4. Po otrzymaniu środków pieniężnych na dofinansowanie zakupu podręczników dyrektor szkoły zwraca rodzicom koszt zakupu na podstawie przedstawionych dokumentów zakupu.
 5. W przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne koszt zakupu podręczników zwraca Wójt Gminy.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek (formularze wniosku można pobrać ze strony internetowej www.chmielnik.pl lub w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Chmielniku – pok. nr 6 w godzinach od 7:30 do 15:30)
 2. Dokumenty potwierdzające dochód rodziny (netto) z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów oświadczenie o wysokości dochodów.
 3. W przypadku gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy), wymagane jest zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego do wniosku należy dołączyć uzasadnienie potrzeby przyznania pomocy.
 5. W przypadku dzieci niepełnosprawnych należy dołączyć kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wartość pomocy

 1. Szkoły podstawowe
  -
  dla uczniów klas I – III szkół podstawowych - do 180 zł
  -
  dla uczniów niepełnosprawnych klas I- III szkół podstawowych - do 180 zł
  -
  dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych - do 210 zł
 2. Gimnazja
  -
  dla uczniów klas III gimnazjów - do 325 zł
  -
  dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjum -do 325 zł
 3. Szkoły ponadgimnazjalne
  -
  dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych - do 390 zł
  -
  dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych - do 315 zł

Informacje dodatkowe

 1. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.
 2. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.
 3. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały wymaganych dokumentów.

Formularze wniosku można pobrać ze strony internetowej www.chmielnik.pl lub w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Chmielniku – pok. nr 6 w godzinach od 7:30 do 15:30.

W wyżej wymienionych sprawach dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Chmielniku pokój nr 6, tel. 17 22 96 608.

Agnieszka Ciura


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 2 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART