zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2012 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek - najlepsza inwestycja
Pomoc społeczna – INFORMACJA
Uwaga !!!
Świetlica Socjoterapeutyczna
Nowości w bibliotece cd.
Człowiek - najlepsza inwestycja

1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2012 roku – do 31.12.2012 roku realizuje Projekt „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 8 Uczestniczek Projektu (8 kobiet) z terenu Gminy Chmielnik.

W okresie od 10 - 21.05.2012 roku 8 Uczestniczek Projektu brało udział w szkoleniu pn.: „Trening kompetencji i umiejętności społecznej”. Szkolenie to dostarczyło uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy.

W miesiącu czerwcu 2012 roku odbyły się również indywidualne konsultacje 8 Uczestniczek Projektu z doradcą zawodowym, na których wypracowane zostały indywidualne ścieżki dla każdej z osób pod kątem dalszych szkoleń zawodowych.

W dniu 18.06.2012 roku rozpoczęły się spotkania w ramach szkolenia pn.: „Grupa wsparcia”, które ma poszerzyć i utrwalić wiadomości zdobyte w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”.

Otrzymane dofinansowanie na realizacje w/w projektu w bardzo znaczący sposób pozytywnie wpływa na oczekiwane rezultaty i efekty. Osoby biorące udział w projekcie wynoszą i osiągają wymierne dla siebie korzyści w zakresie powrotu na rynek pracy oraz odbudowania swoich postaw życiowych i osobowości. Uzyskiwane z roku na rok korzyści wypływające z realizacji projektu są motorem do działania w kolejnym roku i silną motywacją do czerpania pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poszczególne działania zaplanowane do realizacji w projekcie zostały powiązane ściśle z harmonogramem działań oraz budżetem projektu. Zespół projektowy podejmuje działania zaplanowane w harmonogramie projektu zarówno pod kątem merytorycznym jak i rachunkowym.

Informacje na temat realizacji projektu można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11, na stronie internetowej www.gops.chmielnik.pl lub pod numerem telefonu 17 22-96-603

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART