zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2012 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek - najlepsza inwestycja
Pomoc społeczna – INFORMACJA
Uwaga !!!
Świetlica Socjoterapeutyczna
Nowości w bibliotece cd.
Uwaga !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina osobom pobierającym w okresie zasiłkowym i świadczeniowym 2011/2012 - świadczenia rodzinne i/lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego o konieczności przedłożenia w tutejszym Ośrodku:

 • zaświadczenia ze szkoły w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2012/2013 (wydanego we wrześniu 2012 roku) lub szkoły wyższej w roku akademickim 2012/2013 (wydanego w październiku 2012 roku) lub oświadczenia potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej oraz
 • zaświadczenia potwierdzającego tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (wydanego we wrześniu 2012 roku) lub oświadczenia potwierdzającego tymczasowe zameldowanie.

W/w zaświadczenia należy dostarczyć do tutejszego Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10-go września 2012.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że od dnia 1 sierpnia 2012 roku będą przyjmowane wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

Jeżeli zaś wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada (art. 20 ust. 4- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy tj. od 01.10.2012 roku do 30.09.2013 roku – składa wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do którego należy dołączyć między innymi:

 • kopię dokumentu tożsamości,
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
 • zaświadczenia członków rodziny z urzędu skarbowego potwierdzające wysokość dochodów za 2011 rok lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodu za 2011 rok,
 • zaświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2011 albo oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2011 rok,
 • zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny dokumentujące wysokość innych dochodów,
 • zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2011 roku lub oświadczenie potwierdzające wielkość gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczenia powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej (wydane we wrześniu 2012 roku) lub szkoły wyższej (wydane w październiku 2012 roku) bądź oświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 • inne dokumenty, w przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wymagają potwierdzenia innymi dokumentami.

Oświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu, wielkość gospodarstwa rolnego, uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku (pok. nr 11). Szczegółowe informacje uzyskać można dzwoniąc pod numer tel. 17 22 96 603.


ŚWIADCZENIA RODZINNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 1 września 2012 roku będą przyjmowane wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2012/2013.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Jeżeli zaś wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 3-4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2012/2013 tj. od 01.11.2012 roku do 31.10.2013 roku – składa wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, do którego należy dołączyć między innymi:

 • kopię dokumentu tożsamości,
 • skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 • zaświadczenia członków rodziny z urzędu skarbowego potwierdzające wysokość dochodów za 2011 rok lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodu za 2011 rok,
 • zaświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2011 albo oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2011 rok,
 • oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu za rok 2011,
 • zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego za 2011 rok lub oświadczenie potwierdzające wielkość gospodarstwa rolnego w 2011 roku,
 • zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej (wydane we wrześniu 2012 roku) lub szkoły wyższej (wydane w październiku 2012 roku) lub oświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
 • inne dokumenty, w przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych i wymagają potwierdzenia innymi dokumentami.

Oświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu, wielkość gospodarstwa rolnego, uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku (pok. nr 11). Szczegółowe informacje uzyskać można dzwoniąc pod numer tel. 17 22 96 603.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku nadmienia iż osoby pobierające świadczenia rodzinne bądź świadczenia z funduszu alimentacyjnego zobowiązane są do każdorazowego zgłaszania zmian tj.:

1) zmiany w liczbie członków rodziny,

2) uzyskania dochodu związanego z:

– zakończeniem urlopu wychowawczego,

– uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

– uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

– uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

– rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,

– uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

3) wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Dorota Ziaja
Renata Mularska-Synoś


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Czwartek, 18 Kwietnia 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART