zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2012 OŚWIATA I KULTURA
Udało się! CYFROWA SZKOŁA w Zabratówce!

W obecnej dobie niezwykle szybkiego rozwoju technologii informatycznych, niezwykle ważne jest wyposażenie młodych ludzi w podstawowe umiejętności korzystania z tychże technologii. I być może wydawać by się mogło, że wszyscy potrafimy już sprawnie posługiwać się komputerem i urządzeniami z nim związanymi, to wciąż pojawia się pytanie: czy nasza wiedza, kompetencje są wystarczające? Chodzi tu bowiem nie tylko o samo posługiwanie się zdobyczami techniki, ale przede wszystkim zdolność rozsądnego, odpowiedzialnego ich wykorzystania, umiejętność selekcji, kreatywność, twórcze myślenie. Nowe technologie nie mają „zabić” w nas krytycznego myślenia. Wręcz odwrotnie – mają motywować, intrygować, a tym samym rozwijać.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) „Cyfrowa Szkoła”. Chodzi tu o wspieranie modelu nauczania zapewniającego rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy i krytycznego myślenia uczniów, a także pozwalającego im na sprawne wyszukiwanie oraz twórcze wykorzystywanie dostępnych źródeł wiedzy.

Projekt, którego realizację planuje się w okresie od kwietnia 2012 do sierpnia 2013 ma charakter pilotażowy dla wieloletniego programu, który stanowi kompleksowe przedsięwzięcie, mające na celu osiągnięcie przez szkoły funkcjonalności szkoły cyfrowej. Obejmuje ono cztery obszary:

  • e-nauczyciel – przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK,
  • e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręcznik – uzupełnienie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do nieodpłatnych e-podręczników,
  • e-szkoła – zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury, w szczególności nowoczesnych pomocy dydaktycznych, e-uczeń – zapewnienie uczniom, w szczególności zagrożonych cyfrowym wykluczeniem, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

W ramach programu pilotażowego dyrektorzy szkół z własnej inicjatywy albo na wniosek rady pedagogicznej lub rady szkoły występowali do organów prowadzących
z wnioskiem o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. W kolejnym etapie z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego organ prowadzący kierował się do wojewody, a następnie zespół powołany przez wojewodę dokonywał oceny formalnej wniosków organów prowadzących oraz kwalifikował szkoły do objęcia wsparciem finansowym w drodze następującej procedury.

Wnioski złożyło 46% organów prowadzących. Dotyczyły one 3507 publicznych szkół podstawowych uprawnionych do złożenia wniosku.

Spośród zgłoszeń wyłoniono ok. 400 szkół, w tym z województwa podkarpackiego 28. Wśród nich znalazła się, jako jedyna w gminie, Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce.

Wsparcie finansowe zostanie udzielone organom prowadzącym szkoły - jednostkom samorządu terytorialnego - w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Za te pieniądze będą mogły kupić m.in: przenośne komputery dla uczniów i nauczycieli, drukarki, skanery, tablice interaktywne, projektory multimedialne. Założono, że szkoły uczestniczące w programie będą mogły wybrać do przetestowania jeden z dwóch wariantów, dotyczących wykorzystania przenośnych komputerów:

1) uczeń z mobilnego komputera korzysta wyłącznie w szkole - na lekcjach i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;

2) uczeń z mobilnego komputera korzysta w szkole, ale ma także możliwość4) wypożyczenia go do domu (dotyczy uczniów klas IV).

Zgodnie z programem, organy prowadzące, którym udzielono wsparcia, będą musiały zadbać o to, aby szkoły zrealizowały określone zadania związane ze stosowaniem TIK w nauczaniu.

Jak wspomniano program ten ma charakter pilotażowy. Od jego wyników zależeć będzie decyzja o realizacji programu wieloletniego. W ramach ewaluacji programu Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie będzie badał m.in. wpływ TIK na jakość i efekty kształcenia, a zwłaszcza podnoszenie podstawowych kompetencji uczniów (pisania, czytania, liczenia) oraz umiejętności społecznych i twórczych. Chodzi także o monitorowanie celu, jakim jest powiększenie bazy dydaktycznej szkół o nowoczesny sprzęt informatyczny.

Program ten powinien zapoczątkować zasadniczą zmianę w podejściu do procesu nauczania w polskiej szkole, w którym w coraz większym stopniu powinny być wykorzystywane techniki informatyczne. Z doświadczeń większości europejskich państw wynika bowiem, że zastosowanie narzędzi informatycznych w edukacji zwiększa zaangażowanie uczniów w naukę i poprawia ich wyniki.

Cieszymy się bardzo, że udało nam się zakwalifikować do tego programu, mamy jednak również świadomość, że udział w pilotażu nakłada na nas dużą odpowiedzialność.

Na podst. stron http://www.cyfrowaszkola.org/
http://www.men.gov.pl/

SP Zabratówka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 16 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART