zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Informacja o współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami którym udzielono dotacji z budżetu Gminy Chmielnik.

Podstawą do współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku jest uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 października 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ.U. Nr 96, poz.873 z późn. zmianami) Wójt Gminy Chmielnik w dniu 3 lutego 2012 roku ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik na 2012 rok i po jego rozstrzygnięciu udzielił dotację następującym organizacjom:

Lp.

Nazwa organizacji/adres

Nr i nazwa zadania

Przyznana
Kwota
dotacji

Termin
realizacji

1.

Klub Sportowy „GALICJA"
Chmielnik
36-016 Chmielnik 96
Zadanie Nr 1
„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik".
12 000,00 zł od 16.03.2012

do 30.11.2012

2.

Klub Sportowy „SZIK" z Woli Rafałowskiej
36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 176
Zadanie Nr 2
„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Wola Rafałowska".
12 000,00 zł  

3.

Uczniowski Klub Sportowy „GYMNASION" przy Gimnazjum w Chmielniku
36-016 Chmielnik 41,
Zadanie Nr 3
„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik".
5 500,00 zł od 16.03.2012

do 30.11.2012

4.

Podkarpacki Bank Żywności 35-064 Rzeszów
ul. Rynek 17/201
Zadanie Nr 4
„Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Chmielnik".
3 000,00 zł od 16.03.2012

do 30.11.2012

5.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik
36-016 Chmielnik 169 a
Zadanie Nr 5
„Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Chmielnik".
3 000,00 zł od 16.03.2012

do 30.11.2012

6.

Stowarzyszenie „Pro Regione"
36-016 Chmielnik 245
Zadanie Nr 6
„Upowszechnianie kultury muzycznej, edukacja artystyczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik".
3 000,00 zł od 16.03.2012

do 30.11.2012

7.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola" Wola Rafałowska 137
36-017 Błędowa Tyczyńska
Zadanie Nr 7
„Szerzenie tradycji regionalnej poprzez podtrzymywanie dawnych zwyczajów oraz propagowanie kultury ludowej, wydanie książki o tradycjach wsi Wola Rafałowska"
3 000,00 zł od 16.03.2012

do 30.11.2012

  Ogółem   41 500,00 zł  

 

Zadanie Nr 1 – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik”.

Zakres zadania:

a) prowadzenie sekcji sportowej drużyny seniorów w piłce nożnej,

b) organizacja imprez sportowych i udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej,

c) prowadzenie treningów i zajęć sportowo-rekreacyjnych,

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

 • ubezpieczenie zawodników,
 • zakup materiałów i sprzętu sportowego,
 • opłaty za sędziowanie,
 • transport na zawody.

 

Zadanie Nr 2 – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Wola Rafałowska”.

Zakres zadania:

a) prowadzenie sekcji sportowej drużyny seniorów w piłce nożnej,

b) organizacja imprez sportowych i udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej,

c) prowadzenie treningów i zajęć sportowo-rekreacyjnych,

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

a) ubezpieczenie zawodników,

b) zakup materiałów i sprzętu sportowego,

c) opłaty za sędziowanie,

d) transport na zawody.

 

Zadanie Nr 3 – „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.

Zakres zadania:

a) prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów,

b) organizacja i udział uczniów w zawodach sportowych,

c) organizacja i udział uczniów w imprezach rekreacyjno – sportowych,

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

 • ubezpieczenia uczniów, wpisowe na zawody,
 • zakup materiałów i sprzętu sportowego,
 • zakup dyplomów i pucharów dla uczestników zawodów,
 • transport na zawody.

 

Zadanie Nr 4 – „Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Chmielnik”.

Zakres zadania:

a) systematyczne gromadzenie i przechowywanie żywności oraz przekazywanie żywności dla mieszkańców Gminy Chmielnik.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące koszty:

 • opłaty i wydatki związane z magazynowaniem i przechowywaniem żywności.

 

Zadanie Nr 5 - „Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Chmielnik”.

Zakres zadania:

a) tworzenie możliwości poprawy życia niepełnosprawnych,

b) organizacja i realizacja spotkań okolicznościowych oraz innych form spotkań integracyjnych,

c) uczestnictwo w terapii zajęciowej,

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące koszty:

 • zakup biletów
 • ubezpieczenie uczestników,
 • transport

 

Zadanie Nr 6 – „Upowszechnianie kultury muzycznej, edukacja artystyczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik”.

Zakres zadania:

a) przygotowywanie organizacyjno-administracyjnie zajęć edukacyjnych, koncertów oraz ich obsługa,

b) działanie na rzecz rozwijania kultury muzycznej w Gminie Chmielnik,

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące koszty:

 • wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia.
 • zakup strojów, materiałów biurowych, promocyjnych (druk, plakaty) oraz sprzętu.
 • koszty transportu.

 

Zadanie Nr 7 – „Szerzenie tradycji regionalnej poprzez podtrzymywanie dawnych zwyczajów oraz propagowanie kultury ludowej, wydanie książki o tradycjach wsi Wola Rafałowska”.

Zakres zadania:

a) wydanie książki,

b) promocja książki poprzez spotkania z mieszkańcami i autorami wspomnień,

c) prezentacja multimedialna treści książki.

Z przyznanej dotacji pokrywane będą koszty związane z drukiem książki.

Ponadto w dniu 11 czerwca 2012 roku został ogłoszony konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie krzewienia tradycji regionalnej, podtrzymywanie dawnych zwyczajów oraz propagowanie kultury ludowej, polegający na organizacji „Święta Gminy Chmielnik”

Zakres zadania:

 • przygotowanie i realizacja imprezy kulturalnej pod nazwą „Święto Gminy Chmielnik” w dniu 29 lipca 2012 (w przypadku złych warunków atmosferycznych realizacja zadania nastąpić musi do dnia 2 września 2012 roku w dni wolne od pracy uzgodnione z Wójtem Gminy Chmielnik) we wsi Chmielnik polegającej na:
 • zabawa taneczna dla dzieci i młodzieży od godz.18:30,
 • zabawa taneczna dla osób dorosłych od godz.20:00-24:00,
 • gry, zabawy dla dzieci,
 • dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci,
 • występ teatralny dla dzieci,
 • występy artystyczne.

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

 • wynajem sceny, oświetlenia i nagłośnienia,
 • opłata za przenośne wc,
 • honoraria artystów, konferansjera,
 • ochrona imprezy,
 • koszty związane z promocją imprezy i inne koszty wynikające z organizacji imprezy.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 13 500,00 zł.

Termin realizacji tego zadania ustalono od dnia podpisania umowy do 30 września 2012 roku.

Podsumowując współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi należy podkreślić stały wzrost ilości umów podpisywanych z organizacjami pozarządowymi, co świadczy o tym, iż z roku na rok coraz więcej jest zadań zlecanych, a z budżetu Gminy przeznacza się coraz więcej środków finansowych na realizację zadań publicznych.

Zofia Budak


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 26 Września 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART