zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
Właściciel musi dbać o czystość i porządek

Obowiązkiem każdego obywatela jest przede wszystkim przestrzeganie prawa, zarówno określonego w Konstytucji, ustawach, rozporządzeniach jak i prawa miejscowego. Jednym z podstawowych dokumentów prawa miejscowego w Gminie Chmielnik jest Regulamin utrzymania czystości i porządku, przyjęty uchwałą Nr XL/311/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 kwietnia 2010 r. Regulamin ten, określa szczegółowe zasady, zadania i obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w gminie. Chcielibyśmy przytoczyć kilka z nich i odpowiedzieć na pytanie;

W jaki sposób zapewnić porządek i czystość na terenie posesji?

Przede wszystkim właściciel (zarządca, użytkownik) jest obowiązany wyposażyć swoją nieruchomość w dostateczną ilość pojemników, worków służących do gromadzenia odpadów stałych oraz do utrzymywania tych urządzeń we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Niedopuszczalne jest wywożenie i deponowanie odpadów stałych w miejscach do tego nie przeznaczonych, a także spalanie na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków odpadów komunalnych (tworzyw sztucznych, gumy, odzieży, mebli, oraz odpadów niebezpiecznych), czy też zakopywanie w ziemi odpadów, a w szczególności takich jak: baterie, świetlówki, akumulatory, smary, zużyte oleje, środki ochrony roślin, przeterminowane lekarstwa.

Kolejnym bardzo ważnym obowiązkiem jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. Zabrania się wylewania nieczystości ciekłych poza zbiorniki przeznaczone, wylewania do rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki, itp.

O czym warto wiedzieć, i co nas czeka, gdy nie wywiążemy się z tych obowiązków?

Gmina ma prawo sprawdzić czy właściciel nieruchomości posiada aktualną umowę z firmą wywozową i opłacone rachunki za usługę. W przypadku braku takiej umowy i rachunków powstaje podejrzenie, że właściciel nieruchomości pozbywa się odpadów w sposób nieprawidłowy, inny niż jest to określone w ustawie i regulaminie gminnym.

Wobec takich właścicieli zostaje wszczęte postępowanie administracyjne, które skutkować może decyzją, w której zostają zobowiązani do uiszczenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Niestety grozi też takim właścicielom kara grzywny lub inna, zgodnie z przepisami Kodeksu Wykroczeń.

Ambicją każdego z nas powinno być dbanie o estetyczny wygląd naszej posesji, dlatego też należy systematycznie sprzątać teren nieruchomości z nieprzydatnych przedmiotów, a w szczególności oczyszczać z zanieczyszczeń dojścia do budynków, punkty gromadzenia odpadów i ich otoczenia. Utwardzone części terenu powinny być zamiatane, aby nie dopuścić do zalegania na nich nieczystości. Należy utrzymywać budynki, ogrodzenia i inne urządzenia w obrębie nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym, nie stwarzającym zagrożenia dla otoczenia, a także utrzymywać w odpowiednim stanie zjazdy z dróg publicznych prowadzące do naszych nieruchomości.

Nie zapominajmy także o systematycznym koszeniu trawników i dzikiej roślinności, a także o pielęgnacji drzew i krzewów i o utrzymywaniu nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia. Niekoszone trawy i chwasty powodują dużą uciążliwość szczególnie dla ludzi, ale także są zagrożeniem dla upraw rolniczych i ogrodniczych, są siedliskiem wielu szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków, dla których niekoszone grunty są sprzyjającym siedliskiem bytowania i intensywnego rozmnażania się. Nie wykoszone zeschnięte trawy i chwasty stanowią również poważne zagrożenie pożarowe na skutek niedopuszczalnych praktyk ich wypalania.

Pamiętajmy o systematycznym obcinaniu gałęzi drzew i krzewów zwisających nad drogami i chodnikami, utrudniającymi bezpieczne przejście lub przejazd. Ograniczają one widoczność i bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych, wpływają również negatywnie na wizerunek krajobrazu wsi.

We wszelkich działaniach jakie podejmujemy, powinniśmy wziąć pod uwagę prawa osób trzecich i starać się być jak najmniej uciążliwi dla sąsiadów, dzięki temu unikniemy wielu konfliktów i sporów. Pamiętajmy, że jesteśmy jednym z ogniw naszego środowiska naturalnego i mamy bezpośredni wpływ na jego kształtowanie. Dołóżmy zatem wszelkich starań na rzecz jego ochrony.

Monika Chuchla


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 16 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART