zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KGW W BORÓWKACH
STOWARZYSZENIA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2013 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Świadczenie rodzinne i fundusz alimentacyjny
Świetlica Socjoterapeutyczna
Człowiek – najlepsza inwestycja


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2013 roku – do 30.06.2015 roku realizuje projekt systemowy pn. „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji wobec 17 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik w terminie od 1.01.2013 roku do 30.06.2015 roku.

Projekt zakłada, że w 2013 roku aktywną integracją objętych będzie 7 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik, wobec których zastosowane będą instrumenty aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.

W okresie 01.01.2013 roku - 31.03.2013 roku trwał nabór osób do udziału w projekcie w 2013 roku.

W wyniku rekrutacji 12 osób zadeklarowało udział w projekcie. Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne i zatrudnione (w tym rolnicy) oraz osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Do projektu zakwalifikowało się 7 osób (5 osób - lista rezerwowa).

Z zakwalifikowanymi Uczestnikami Projektu zostały podpisane kontrakty socjalne, w ramach których realizowana jest obowiązkowo „ścieżka reintegracji”, obejmująca trzy instrumenty aktywnej integracji.

Uczestnicy projektu korzystać będą z instrumentów:

  • Aktywizacji społecznej w postaci:
    - treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
    - grupy wsparcia.
  • Aktywizacji zawodowej, w ramach której odbędą się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz zorganizowane zostaną staże dla co najmniej 1 osoby w wieku 15-30 lat.
  • Aktywizacji edukacyjnej, w postaci kursów zawodowych w ramach podnoszenia kompetencji lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Nadmienia się, że w okresie od 14 - 24.06.2013 roku
w ramach aktywnej integracji 7 Uczestniczek Projektu brało udział w szkoleniu pn: „Trening kompetencji i umiejętności społecznej”. Szkolenie to dostarczyło uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy.

W następnych miesiącach w ramach aktywizacji zawodowej planowane są dalsze zajęcia z doradcą zawodowym, a także kursy zawodowe w ramach aktywizacji edukacyjnej.

Informacje na temat realizacji projektu można uzyskać u pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11, na stronie internetowej www.gopschmielnik.pl lub pod numerem telefonu 17 22-96-603.

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART