zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
KGW W BORÓWKACH
STOWARZYSZENIA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2013 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Świadczenie rodzinne i fundusz alimentacyjny
Świetlica Socjoterapeutyczna
Świadczenie rodzinne i fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku przypomina, że osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 roku. Po upływie tego terminu decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa i istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 roku poz. 1548).

W/wym. ustawa wprowadza zmiany w zakresie warunków nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego:

1. Specjalny zasiłek opiekuńczy

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami z dnia ustawy 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Na podstawie art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przez zatrudnienie lub inną pracę zarobkową rozumie się wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł.

Nowelizacja ustawy wprowadziła od 2013-01-01 ograniczenie dla rolników (rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika) jedynie w specjalnym zasiłku opiekuńczym. Ograniczenie polega na tym, że zgodnie z art. 16a ust. 8 pkt 1 lit. b) ustawy o świadczeniach rodzinnych, specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z innych tytułów.

2. Świadczenie pielęgnacyjne

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
  - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Od 1 stycznia 2013 r., zgodnie z art. 17 ust. 1b ww. ustawy, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Wnioski o ustalenie prawa do w/wym. świadczeń opiekuńczych można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku lub na stronie internetowej www.gops.chmielnik.pl.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że od dnia 1 sierpnia 2013 roku będą przyjmowane wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2013/2014.

Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

Jeżeli zaś wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada (art. 20 ust. 4- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy tj. od 01.10.2013 roku do 30.09.2014 roku – składa wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do którego należy dołączyć między innymi:

 • kopię dokumentu tożsamości,
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
 • zaświadczenia członków rodziny z urzędu skarbowego potwierdzające wysokość dochodów za 2012 rok lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodu za 2012 rok,
 • zaświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012 albo oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2012 rok,
 • zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny dokumentujące wysokość innych dochodów,
 • zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2012 roku lub oświadczenie potwierdzające wielkość gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczenia powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej (wydane we wrześniu 2013 roku) lub szkoły wyższej (wydane w październiku 2013 roku) bądź oświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 • inne dokumenty, w przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wymagają potwierdzenia innymi dokumentami.

Oświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu, wielkość gospodarstwa rolnego, uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku (pok. nr 11). Szczegółowe informacje uzyskać można dzwoniąc pod numer tel. (017) 22 96 603.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 1 września 2013 roku będą przyjmowane wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2013/2014.

Nadmienia się, iż osoby pobierające świadczenia rodzinne bądź świadczenia z funduszu alimentacyjnego zobowiązane są do każdorazowego zgłaszania zmian tj.:

 1. zmiany w liczbie członków rodziny,
 2. uzyskania dochodu związanego z:
  - zakończeniem urlopu wychowawczego,
  - uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  - uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
  - uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 
  - rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,
  - uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 3. wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

UWAGA!!! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina osobom pobierającym świadczenia rodzinne i/lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego o konieczności przedłożenia w tutejszym Ośrodku:

 • zaświadczenia ze szkoły w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014 (wydanego we wrześniu 2013 roku) lub szkoły wyższej w roku akademickim 2013/2014 (wydanego w październiku 2013 roku) lub oświadczenia potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej oraz
 • zaświadczenia potwierdzającego tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (wydanego we wrześniu 2013 roku) lub oświadczenia potwierdzającego tymczasowe zameldowanie.

W/w zaświadczenia należy dostarczyć do tutejszego Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2013 roku.

Maria Sroka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 3 Grudnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART