zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 2/2014 GOPS W CHMIELNIKU
Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że w dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P. poz. 430), zwany „programem” oraz rozporządzenie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755 ), zwanej dalej „rozporządzeniem”.

Uchwała i rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2014 roku.

Program ten kierowany jest do rodzin wielodzietnych i ma na celu:

 • promowanie rodzinny wielodzietnej,
 • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
 • umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej,
 • zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej będzie Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodzinny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej .

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

Wniosek o przyznanie Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Do korzystania z programu są uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica:
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, o której mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013 r. poz.135, z późn. zmian.).

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej.
 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia- do ukończenia 18. roku życia;
 3. dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu , nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, wieku 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinie pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie, o której w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość
 2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka:
 6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Program ma zasięg ogólnokrajowy, jest adresowany do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych jak i w zakresie oferowanych przez podmioty prywatne między innymi: tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje.

Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.mpips.gov.pl

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny wraz ze wymienionymi wcześniej dokumentami będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 9 - od dnia 16 czerwca 2014 roku w ramach rządowego programu.

Dorota Ziaja


poprzednia strona do góry

drukuj


Niedziela, 24 Września 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART