zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 2/2014 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Informacja
Świadczenia rodzinne
Informacja o zmianie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego
Świetlica Socjoterapeutyczna
Pomoc społeczna - informacja
Zespół interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik
Informacja
Zespół interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik realizuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chmielnik jest:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 z późn. zmian.),
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (jedn. tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zmian.)
 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jedn. tekst Dz. U. z 2012 roku , poz. 1356 z późn. zmian.),
 4. Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chmielnik,
 5. Uchwały Nr VI/35/2011/2011 Rady Gminy w Chmielniku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chmielnik oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest w szczególności:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań grup roboczych należy:

 1. Opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.
 2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
 3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 2. Oświaty;
 3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 4. Komisariatu Policji w Tyczynie;
 5. Kuratorskiej Służby Sądowej.

W 2014 roku w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chmielnik została powołana kurator I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Rzeszowie.

Obecnie w skład Zespołu wchodzi 10 osób.

W 2013 roku odbyło się 7 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, z których sporządzono listy obecności i protokoły. Podczas prac Zespołu rozmawiano na temat zjawiska przemocy na terenie Gminy Chmielnik, omawiano akty prawne, według których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Omawiano również zadania jakie spoczywają na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, procedurę „Niebieskiej Karty”. Spotkania Zespołu mają na celu poprawę sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i jej najbliższemu otoczeniu.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2013 roku wpłynęło 8 „Niebieskich Kart - A” spisanych przez przedstawicieli:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4
 • Policji - 3
 • Oświaty - 1.

W roku 2013 prowadzono 13 procedur „Niebieskie Karty” wśród rodzin z terenu gminy Chmielnik, w tym 7 z 2012 roku.

Zespół Interdyscyplinarny na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przekazał 2 zawiadomienia o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy
w rodzinie do Policji i Prokuratury.

Ogółem w 2013 roku pracowało 13 grup roboczych, w tym w 2013 roku powołano 6 grup roboczych.

W 2013 roku odbyło się 39 spotkań Grup Roboczych. Przedstawiciele poszczególnych instytucji opracowywali i realizowali plan działania pomocy rodzinie, diagnozowali i monitorowali sytuację rodziny. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzony był protokół.

Ponadto w 2013 roku zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieska Karta” zakończono 5 spraw.

Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Chmielnik
Elżbieta Korbecka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART