zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 2/2014 URZĄD GMINY INFORMUJE
SESJE RADY GMINY CHMIELNIK

Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik podjęto następujące uchwały:

SESJA XL

  1. UCHWAŁA NR XL/264/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w  spawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2013UCHWAŁA NR XL/265/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2013.
  2. UCHWAŁA NR XL/266/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Chmielnik na 2014 rok.
  3. UCHWAŁA NR XL/267/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  4. UCHWAŁA NR XL/268/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy powstałego w związku z realizacją operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
  5. UCHWAŁA NR XL/269/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2012 cmentarza oraz terenów sąsiednich położonych w Zabratówce.
  6. UCHWAŁA NR XL/270/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie wniesienia wkładu własnego w formie dotacji celowej na potrzeby realizacji w 2014 r. projektu pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, objętego porozumieniem zawartym w dniu 10 lipca 2013 r. pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów oraz pozostałymi Gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, zwanym Umową Partnerską, dotyczącym powierzenia Gminie Miasto Rzeszów zadań publicznych z zakresu realizacji w/w projektu oraz dotyczącym ustalenia zakresu współdziałania Stron-Gmin przy realizacji w/w projektu.
  7. UCHWAŁA NR XL/271/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do porozumienia zawartego
    w dniu 10 lipca 2013 r. pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów oraz pozostałymi Gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, zwanego Umową Partnerską.

Treść wszystkich uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwały.

Adam Tereszkiewicz


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART