zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2015 GOPS W CHMIELNIKU
Informacja

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Informacja


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku zakończył realizację projektu systemowego pn: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”, który trwał od 01.04.2009 roku – do 30.06.2015 roku. Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja Aktywizacji Społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu było:

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 56 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik.

Projekt skierowany był do osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionych - w tym rolników i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Osoby spełniające w/w warunki i zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostały objęte wsparciem finansowym oraz 3 instrumentami aktywnej integracji: aktywizacją społeczną, zawodową i edukacyjną.

W ramach aktywizacji społecznej odbyło się szkolenie - Trening kompetencji i umiejętności społecznej, którego celem było zapoczątkowanie procesów zmiany stylu życia uczestników projektu i ich funkcjonowania w społeczności lokalnej. Trening dostarczył uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy.

Poszerzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych” kontynuowano w ramach szkolenia pn.: „Grupa wsparcia”.

W ramach aktywizacji zawodowej odbyły się indywidualne konsultacje doradcy zawodowego z uczestnikami Projektu, które miały na celu zbadanie preferencji zawodowych Uczestników Projektu i wypracowane zostały ścieżki dla każdej z osób pod kątem szkoleń zawodowych.

Drugim instrumentem aktywizacji zawodowej były staże zawodowe zorganizowane na stanowisku sprzedawca oraz pracownik administracyjno-biurowy i sekretarka. Staże zorganizowane zostały dla 4 osób po 2 osoby w latach 2013 i 2014.

Natomiast w ramach aktywizacji edukacyjnej, w celu podniesienia lub zdobycia nowych kompetencji i umiejętności, uczestnicy projektu ukończyli kursy zawodowe w obszarze:

 • profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
 • profesjonalna obsługa sekretariatu,
 • podstawy księgowości,
 • pracownik administracyjno biurowy,
 • opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,
 • operator wózka widłowego,
 • podstawy wizażu i stylizacji,
 • mała gastronomia z obsługą kasy fiskalnej,
 • ABC przedsiębiorczości- jak założyć własną firmę,
 • kucharz, kelner z obsługą kasy fiskalnej,
 • florystyka/bukieciarstwo.

Ogółem w projekcie uczestniczyło 56 osób w tym 53 kobiety i 3 mężczyzn.

Udział w projekcie dał uczestnikom dużo zadowolenia między innymi z: podniesienia własnej samooceny, pewności siebie i co najważniejsze zdobytych nowych lub poszerzenie posiadanych umiejętności. Wymienione argumenty świadczą o wysokiej wartości realizowanego projektu i przemawiają za słusznością i koniecznością realizowania tego typu projektów. Podejmowane działania w ramach projektu otworzyły przed uczestnikami nowe możliwości na rynku pracy, podniosły standard ich życia. Środki finansowe skierowane były głównie na bezpośrednią pomoc dla osób biorących udział w projekcie. Dzięki realizacji projektu wsparcie naszych klientów odbywało się kompleksowo tj. w formie wsparcia finansowego, pracy socjalnej i aktywnej integracji poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Zwiększyło to albo zwiększy szansę w przyszłości - na powrót Uczestników na rynek pracy. (26 osób uczestniczących w projekcie na przełomie lat 2009-2015 - pozostawało w zatrudnieniu lub odbywało staż, z tego 16 osób pracuje do nadal).

Nadmienić należy, że wartością dodaną tego projektu jest zdobycie przez pracowników Ośrodka zaangażowanych w realizację projektu – nowych doświadczeń na tej płaszczyźnie. Realizacja projektu przyczyniła się również do wzrostu pozytywnego wizerunku Ośrodka w opinii społecznej.

W dniu 16.06.2015 roku odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście, uczestniczki projektu oraz zespół projektowy.

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 19 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART