zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2015
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2015 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Informacja
Zespół interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik
Pomoc społeczna - informacja
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016
Świetlica Socjoterapeutyczna
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku przypomina, że od dnia 1 sierpnia 2015 roku przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.

Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy tj. od 01.10.2015 roku do 30.09.2016 roku – składa wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do którego należy dołączyć między innymi:

 • kopię dokumentu tożsamości,
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
 • zaświadczenia członków rodziny z urzędu skarbowego potwierdzające wysokość dochodów za 2014 rok lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodu za 2014 rok,
 • zaświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2014 albo oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 rok,
 • zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny dokumentujące wysokość innych dochodów,
 • zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2014 roku lub oświadczenie potwierdzające wielkość gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczenia powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej (wydane we wrześniu 2015 roku) lub szkoły wyższej (wydane w październiku 2015 roku) bądź oświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 • inne dokumenty, w przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wymagają potwierdzenia innymi dokumentami.

Oświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu, wielkość gospodarstwa rolnego, uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku (pok. nr 11). Szczegółowe informacje uzyskać można dzwoniąc pod numer tel. (017) 22 96 603.

Maria Sroka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 4 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART