zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
ZEAS INFORMUJE
GOPS W CHMIELNIKU
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
Plakat str. 22
012345

Wieść Gminna 2/2016 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny VI 2016
Termin składania wniosków na świadczenie wychowawcze
Zespół interdyscyplinarny
Pomoc społeczna - informacja
Bank Żywności
Świetlica Środowiskowa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny VI 2016

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 1 sierpnia 2016 roku będą przyjmowane wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć m.in.:

 1. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  – oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym 2015 innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku poz. 361 z późn. zmian.),
  – oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2015 roku,
  – zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2015 roku,
 2. w przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz jego wysokość,
 3. w przypadku uzyskania dochodu dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
 4. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów,
 5. inne dokumenty, w przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wymagają potwierdzenia innymi dokumentami.

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku (pok. nr 11).

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 1 września 2016 roku. Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Jeżeli zaś wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 3-4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami należy dołączyć m.in.:

 1. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  – oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym 2015 innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku poz. 361 z późn. zmian. ),
  – oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2015 roku,
  – zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2015 roku,
 2. w przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz jego wysokość,
 3. w przypadku uzyskania dochodu dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
 4. inne dokumenty, w przypadku gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych i wymagają potwierdzenia innymi dokumentami

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku (pok. nr 10, 11) w celu wypełnienia stosownych dokumentów. Dodatkowe informacje uzyskać można dzwoniąc pod numer tel. 17 22 96 603.

 

UWAGA!!!
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina osobom pobierającym świadczenia rodzinne i/lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego o konieczności przedłożenia w tutejszym Ośrodku:

 • zaświadczenia ze szkoły w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017 (wydanego we wrześniu 2016 roku) lub szkoły wyższej w roku akademickim 2016/2017 (wydanego w październiku 2016 roku) lub oświadczenia potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej oraz
 • zaświadczenia potwierdzającego tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (wydanego we wrześniu 2016 roku) lub oświadczenia potwierdzającego tymczasowe zameldowanie.

Ww. zaświadczenia lub oświadczenia należy dostarczyć do tutejszego Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2016 roku.

Maria Sroka


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART