zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2018 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIKInformacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia na nowy okres 2018/2019
Pomoc społeczna – INFORMACJA
Dziecko jako ofiara przemocy
Pomoc żywnościowa
Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia na nowy okres 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczenia wychowawczego,
  • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
  • świadczenia „dobry start”

na nowy okres 2018/2019 będą przyjmowane:

  • elektronicznie od dnia 1 lipca 2018 r.
  • tradycyjnie (w wersji papierowej) od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Nowe świadczenie, o które będzie można ubiegać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku w związku z realizacją rządowego programu "Dobry start"

Świadczenie „Dobry start”

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Głównym celem programu jest wyrównanie szans wśród uczniów, dlatego wsparciem z programu zostaną objęte rodziny z dziećmi na utrzymaniu w wieku szkolnym bez względu na dochód. Pierwszym rokiem realizacji programu jest rok 2018. Program obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

Świadczenie dobry start przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie wyłącznie na każde uczące się w szkole dziecko, raz w roku (szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno--wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

  • 20 roku życia,
  • 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Jeżeli Wnioskodawca złoży prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia dobry start i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września 2018 r. Natomiast wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pozostałe informacje dotyczące świadczeń dla rodzin

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Prawo do ww. świadczenia ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200, 00 zł.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2017. Prawo do ww. świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujące go świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym Wnioskodawca złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO; SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy.

W okresie zasiłkowym 2018/2019 rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego a także specjalnego zasiłku opiekuńczego, jest rok kalendarzowy 2017. Prawo do ww. świadczeń ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenia rodzinne będą przyznawane od miesiąca, w którym Wnioskodawca złoży wniosek, a wypłaty przyznanych świadczeń realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak że nie wyższej niż 500,00 zł.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725,00 zł.

W okresie świadczeniowym 2018/2019 rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest rok kalendarzowy 2017. Prawo do ww. świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres świadczeniowy w kolejnych miesiącach, świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przyznawane od miesiąca, w którym Wnioskodawca złoży wniosek, a wypłaty przyznanych świadczeń realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Ważne!

Wzory wniosków wraz z załącznikami można pobrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50 (pok. 9, 11 i 12), ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

http://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

oraz ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Chmielniku:

http://www.gops.chmielnik.pl/pliki.html

Więcej szczegółów i informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w godzinach 7:15 – 15:15 lub pod nr telefonu: (17) 22 96 603; (17) 23 04 063.

Anna Szydełko


do góry następna strona

drukuj


Piątek, 21 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART