zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
Szanowni Mieszkańcy, przypominamy!
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych mają obowiązek zbierać wytworzone na nieruchomości frakcje odpadów komunalnych w następujący sposób:

 • frakcję obejmującą papier, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”;
 • frakcję obejmującą szkło, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”;
 • frakcję obejmującą metale i tworzywa sztuczne, w skład której wchodzą odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe, w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
 • frakcję obejmującą odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”;
 • pozostałe odpady zmieszane (tj. odpady pozostałe po wyselekcjonowaniu z odpadów komunalnych papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów ulegających biodegradacji) w pojemnikach lub workach koloru czarnego, bez napisu.

W pojemniku lub worku koloru czerwonego mają obowiązek zbierać wytworzone na nieruchomości odpady niesegregowane (zmieszane) TYLKO właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali selektywnego zbierania odpadów komunalnych i uiszczają wyższą opłatę.

W zamian za uiszczoną opłatę właściciele nieruchomości otrzymują pakiet worków na dany okres czasu (II półrocze 2018 r.) dostosowany do ilości zbiórek. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów, kolejne worki należy zakupić we własnym zakresie z zachowaniem wymaganej kolorystyki.

UWAGA! Worki w kolorze: żółtym, niebieskim, zielonymbrązowym są przeznaczone do segregacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Nie dopuszcza się oddawania segregowanych odpadów komunalnych w workach lub pojemnikach o innej kolorystyce, nawet jeżeli zostaną oznaczone odpowiednim napisem.

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone uchwałą Nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 grudnia 2017 r. i wynoszą:

 • dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
  ̶ 10 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość̶ , jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny;
  ̶ 20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość̶ , jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny;
 • dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny

jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny

60 l – 16 zł 

120 l – 32 zł 

240 l – 64 zł 

1100 l – 285 zł 

2200 l – 570 zł 

60 l – 32 zł 

120 l – 64 zł 

240 l – 128 zł 

1100 l – 570 zł 

2200 l – 1140 zł 

Urząd Gminy Chmielnik nie wystawia faktur za usługi odbioru odpadów. Opłatę należy uiszczać z góry, bez wezwania, raz na kwartał, w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału, tj.:

 • do dnia 20 stycznia (za okres od 1 stycznia do 31 marca),
 • do dnia 20 kwietnia (za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca),
 • do dnia 20 lipca (za okres od 1 lipca do 30 września),
 • do dnia 20 października (za okres od 1 października do 31 grudnia),

gotówką w kasie Urzędu Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, lub przelewem na przyporządkowany płatnikowi rachunek bankowy. Prosimy o regularne dokonywanie wpłat.

Obowiązek złożenia do wójta, pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, powstania na danej nieruchomości odpadów.

Obowiązek ten dotyczy również właścicieli nieruchomości u których nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu należy złożyć nową deklarację wraz z podaniem daty i przyczyny zmiany (pkt. 3 wzoru deklaracji), np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość (zgon, urodzenie dziecka, itp.), zmiana adresu zamieszkania, kupno/sprzedaż nieruchomości, zmiana sposobu zbierania odpadów czy zmiana ilości wytwarzanych odpadów (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach o podobnym charakterze.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, a nie za osoby zameldowane na nieruchomości.

Kody kreskowe należy naklejać na wszystkich workach i pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych. W przypadku, gdy otrzymany pakiet kodów będzie się wyczerpywał prosimy o kontakt z urzędem gminy, w celu złożenia zamówienia i uzgodnienia terminu odbioru kolejnych kodów kreskowych. Kody są przypisane do konkretnej nieruchomości i nie można ich „pożyczać”.

Lidia Urbaś


poprzednia strona do góry

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART