zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 2/2019 GOPS CHMIELNIK
Informacja na temat programu "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

O świadczenie wychowawcze może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak również osoby samotnie wychowujące dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka oraz dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko pozostaje. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 można składać drogą elektroniczną (tj. online poprzez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub poprzez portal PUE ZUS) od 1 lipca 2019 r., natomiast od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku).

Wnioskodawcy, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w terminie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku mają możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na to dziecko. Jeżeli, zatem Wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo do świadczenia wychowawczego na to dziecko zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 roku.

Natomiast, jeżeli wnioskodawca złoży wniosek po 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioskodawcy, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze (do dnia 30 września 2019 r.) na drugie i kolejne dziecko, składają od 1 lipca (drogą elektroniczną) lub od 1 sierpnia 2019 r. (drogą tradycyjną) jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (na które obecnie świadczenie wychowawcze nie jest przyznane), natomiast od 1 października 2019 r. prawo doświadczenia wychowawczego zostanie ustalone na pozostałe dzieci (na które świadczenia wychowawcze są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego

Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego, która zostanie wysłana na wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu e-mailowego Wnioskodawca będzie mógł odebrać informację o przyznaniu świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku. 

Śmierć rodzica

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 roku.

Nowonarodzone dziecko

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Powyższe dotyczy dzieci urodzonych po dniu 30 czerwca 2019 roku.

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

Złożenie wniosku w okresie lipiec - sierpień 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Koordynacja a prawo do świadczenia wychowawczego

Jeśli osoba składająca wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego lub członek jej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, a wyjazd/ pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to ww. wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych.

Dodatkowych informacji z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku w godzinach 7:15 – 15:15 lub pod nr telefonu: 17 2296 603; 17 2304 063, ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku lub ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Anna Szydełko


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 2 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART