zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2009
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2009 OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIARemont budynków Domów Ludowych

RD.341/13/09

Chmielnik, 2009-10-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RD.341/13/09. „Remont budynków Domów Ludowych w Woli Rafałowskiej, Zabratówce i Borówkach”.

 • część I – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi,

 • część II – wykonanie robót remontowych i renowacyjnych.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058.) Gmina Chmielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Chmielnik
Chmielnik 50
36-016 Chmielnik
www.bip.chmielnik.pl
m.czarnota@chmielnik.pl

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.chmielnik.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz oraz roboty remontowe i renowacyjne budynkach DL na terenie Gminy Chmielnik. Szczegółowy zakres został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia – 15 grudzień 2009 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Opis warunków

 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
  1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
  2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
  2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
  2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
  2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
  2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
  2.6 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą
 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
  3.1 jest niezgodną z ustawą
  3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
  3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny
  3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
  3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Najniższa cena 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-10-29 do godz. 10.00 składania ofert w siedzibie zamawiającego
Gmina Chmielnik
Chmielnik 50
36-016 Chmielnik
Pokój nr 23

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-10-29, o godz. 10.05 w siedzibie zamawiającego
Gmina Chmielnik
Chmielnik 50
36-016 Chmielnik
Pokój nr 01 - Sala Posiedzeń

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 351102-2009 dnia 08.10.2009.

 

/Wójt/
Krzysztof Grad


poprzednia strona do góry

drukuj


Niedziela, 16 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART