zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 3/2012 OŚWIATA I KULTURA
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chmielnik

Wójt Gminy Chmielnik na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) informuje o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w roku szkolnym 2012/2013 r.

Pomocy materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł/os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Kryterium to obowiązuje do 30 września 2012 r., natomiast od 1 października 2012 r., na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823) wysokość dochodu na członka rodziny nie może przekroczyć 456 zł netto.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2012/2013 można składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Chmielniku do 17 września 2012 r., a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (sytuacji losowej, utracie dochodów, zmianie kryterium dochodowego od 1 października 2012 r., na 456 zł netto) wniosek może złożony po upływie wyżej wymienionym terminie, musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania tych terminów.

W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, wnioski składa się terminie od 16 sierpnia do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkujący na terenie Gminy Chmielnik.

a) Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

b) Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

c) Uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
d) Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych –do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek
a) rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

b) pełnoletniego ucznia

c) dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym, lub turystyczno - krajoznawczym organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz inne placówki, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie

b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć w szczególności zakupu podręczników, stroju sportowego oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole do której uczęszcza uczeń

c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie, lub stancji, kosztów zakupu posiłków, kosztów dojazdu do szkół środkami komunikacji zbiorowej

d) świadczenia pieniężnego, jeżeli poprzednie formy są niecelowe lub niemożliwe.

Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia losowego.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy mieszkają na terenie Gminy Chmielnik oraz w gdy w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny jest przyznawany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

Magdalena Trawka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART