zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
012345

Wieść Gminna 3/2012 URZĄD GMINY INFORMUJE
URZĄD GMINY INFORMUJE

Sesje Rady Gminy Chmielnik
Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
IV Edycja Pucharu „Donatka 4x4”
O kulturze i nie tylko…
Dofinansowanie budowy chodnika w Zabratówce
Podsumowanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chmielnik
Inwestycje i remonty gminne
Podsumowanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Chmielnik

Realizując zadania wynikające z Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032”, którego głównym celem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do 2032 roku; minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko, Gmina Chmielnik przystąpiła do opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik na lata 2012-2032”. Projekt programu został zamieszczony na stronie internetowej gminy (www.bip.chmielnik.pl). Głównym źródłem danych będących podstawą do sporządzenia w/w dokumentu była przeprowadzona w miesiącu lipcu bieżącego roku inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy oraz utworzenie azbestowej bazy danych. Inwentaryzacja wykazała, że na terenie Gminy Chmielnik znajduje się 1 383,78 Mg azbestu z czego 1 199,59 Mg w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych oraz 184,20 Mg w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich. Spośród wszystkich rodzajów zinwentaryzowanych obiektów w których występuje azbest największą stanowią budynki zaliczane do grupy budynki gospodarcze (obory, stodoły) co stanowi około 64 % ogólnej ilości, a także budynki mieszkalne, które stanowią 30% oraz inne - 6%. Występujący na terenie gminy azbest prawie w całości znajduje się w posiadaniu osób fizycznych tj. 99 % z czego prawie 50% wyrobów azbestowych zostało zakwalifikowanych do trzeciego stopnia pilności usunięcia, tj. jako wyroby nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym. Jest to zjawisko zarazem pozytywne – eternit w dobrym stanie ma mniejszy wpływ na zdrowie ludzi, jak i negatywne – właściciele budynków często deklarowali odległe terminy wymiany eternitowych pokryć dachowych, co będzie skutkować skumulowaniem działań i wydatków, związanych z usunięciem i utylizacją azbestu pod koniec założonego w Programie oczyszczania kraju z azbestu terminu, czyli blisko roku 2032.

Z uwagi na to, że mieszkańcy, wielokrotnie kierując się oszczędnościami, sami podejmują się zdjęcia pokryć dachowych zawierających azbest (eternit), do czego nie są ani odpowiednio przygotowani ani upoważnieni, czy też tłumacząc się brakiem środków finansowych lub niechęcią do ponoszenia kosztów ich transportu i utylizacji, przez wiele lat magazynują płyty azbestowe na terenie własnych gospodarstw w sposób niezgodny z przepisami aktów prawnych, gdyż często nie są one odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem i związanym z tym negatywnym oddziaływaniem na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko. Przypominamy, że właściciel nieruchomości na której znajduje się azbest, jest zobowiązany do sporządzenia spisu wyrobów azbestowych oraz dokonania oceny ich stanu technicznego. Informacje o wyrobach zawierających azbest należy przekazać do Urzędu Gminy. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Usunięciem azbestu z posesji powinna się zająć wyspecjalizowana w tym zakresie firma, gdyż prace polegające na usuwaniu azbestu wymagają spełnienia odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpady azbestowe powinny być umieszczone w odpowiednio oznakowanych opakowaniach foliowych. Po zakończeniu demontażu materiały azbestowe należy przewieźć na składowisko odpadów niebezpiecznych. Po usunięciu odpadów azbestowych wykonawca robót przedstawia pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu. Po zakończeniu prac należy złożyć informację do Urzędu o ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest.Informujemy, że na przełomie grudnia 2012 r. oraz stycznia 2013 r. gmina Chmielnik podejmie działania zmierzające do pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik. O dalszych etapach działania będziemy powiadamiać mieszkańców poprzez informacje na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń jak również przez sołtysów.

Monika Chuchla


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 22 Marca 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART