zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
URZĄD GMINY INFORMUJE - CD
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 3/2013 GOPS W CHMIELNIKU
Człowiek – najlepsza inwestycja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2013 roku – do 30.06.2015 roku realizuje Projekt „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest:

aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 17 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik.

Projekt zakłada, że w 2013 roku realizowana będzie aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji wobec 7 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik. Natomiast wobec pozostałych 10 Uczestników Projektu aktywna integracja realizowana będzie w latach 2014 i 2015.

Rok 2013 to już piąty z kolei rok, w którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku realizuje projekt z wykorzystaniem środków unijnych. Możliwość korzystania z tego rodzaju środków finansowych daje Uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i nowych kwalifikacji i jest dużym wsparciem w podejmowanych działaniach na rzecz odbiorców projektu.

Każde zaplanowane zadanie projektu jest realizowane według harmonogramu. Środki otrzymane na realizację projektu w bieżącym roku są na bieżąco wydatkowane zgodnie z haromonogramem.

Sporządzenie drugiego wniosku o płatność było podstawą do otrzymania pozostałej kwoty dofinansowania projektu na 2013 rok.

W ramach projektu dotychczas zostały zrealizowane niżej wymienione działania:

Od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku trwał nabór osób do udziału w w/w projekcie. Do projektu zakwalifikowało się 7 osób.

Z uczestnikami Projektu zawarte zostały kontrakty socjalne, w których ustalono formy wsparcia.

W okresie od 14.06.2013 roku do 24.06.2013 roku 7 osób brało udział i ukończyło szkolenie pn. „Trening kompetencji i umiejętności społecznej”. Dostarczył on uczestnikom wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy oraz w zakresie zarządzania własnym budżetem domowym.W dniach od 27.06.2013 roku do 02.07.2013 roku odbyły się indywidualne konsultacje Uczestników Projektu z doradcą zawodowym, na których wypracowane zostały indywidualne plany działania dla każdej z osób pod kątem dalszych szkoleń zawodowych.

W dniach 15.07.2013 roku i 12.08.2013 roku odbyły się spotkania w ramach „Grupy wsparcia”, które mają poszerzyć i utrwalić wiadomości zdobyte w ramach „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”. Zajęcia w ramach w/wym. szkolenia odbywać się będą jeszcze w miesiącach listopad i grudzień br.
W okresie od 30 lipca 2013 roku do 22 sierpnia 2013 roku Uczestniczki Projektu brały udział w szkoleniach-kursach zawodowych w obszarze: „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” oraz „Profesjonalna obsługa sekretariatu”. Program kursów zawodowych obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Uczestniczki Projektu zdobyły kwalifikacje zawodowe, które przyczynią się do sprawniejszego poruszania się po rynku pracy.
Kolejnym działaniem w ramach projektu – w Zadaniu 1-Aktywna integracja jest zorganizowanie staży dla 2 Uczestniczek Projektu.
Zostały podpisane umowy na realizację staży. Staże rozpoczęły się od dnia 01.09.2013 roku.

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART