zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
URZĄD GMINY INFORMUJE - CD
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 3/2013 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Człowiek – najlepsza inwestycja
Informacja o otwartym konkursie ofert na realizację projektów
Projekt pn. "Wiem, gdzie szukać pomocy w razie przemocy - program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik"
Świetlica socjoterapeutyczna
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne
Projekt pn. "Wiem, gdzie szukać pomocy w razie przemocy - program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik"

W okresie od VII- XII 2013 r. Urząd Gminy Chmielnik realizuje wniosek „Wiem, gdzie szukać pomocy w razie przemocy – program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, edycja 2013 r., Priorytet I. „Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie”. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Odbiorcami programu będą mieszkańcy Gminy Chmielnik (dzieci, młodzież i dorośli). Program realizowany będzie z udziałem instytucji lokalnych.

Założono następujące cele realizacji projektu:

 1. Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie skutków płynących ze stosowania przemocy w rodzinie.
 2. Zwiększenie oferty pomocowej skierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 3. Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie:
  a) zwiększenie wiedzy z zakresu działań lokalnych instytucji pomocowych,
  b) zwiększenie wiedzy z zakresu sposobów działania w sytuacji zagrożenia,
  c) zwiększenie wiedzy dotyczącej skutecznej reakcji na zjawisko przemocy,
  d) wzmocnienie współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami pomocowymi w celu udzielania skuteczniejszej systemowej pomocy rodzinie.

W ramach wniosku planowana jest realizacja następujących zadań:

 • Promocja projektu

W ramach zadania zostaną opracowane i wydrukowane plakaty, broszury dotyczące zjawiska przemocy oraz kalendarzyki zawierające dane kontaktowe lokalnych instytucji pomocowych. Materiały te zostaną rozprowadzone wśród ludności lokalnej.

 • Spotkania informacyjne dla nauczycieli szkół z terenu gminy

Spotkania odbędą się szkołach będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Chmielnik.

Zakres tematyczny zajęć będzie obejmował zagadnienia związane z:

a) zjawiskiem przemocy,

b) ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

c) zakresem działalności zespołu interdyscyplinarnego,

d) procedurą niebieskiej karty.

 • Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów

Spotkania odbędą się w klasach szkół podstawowych i gimnazjum. Program zajęć będzie dostosowany do wieku odbiorców. Zakres tematyczny będzie obejmował zagadnienia związane z:

a) zjawiskiem przemocy (co jest przemocą, jakie są jej rodzaje),

b) jak reagować na zjawisko przemocy,

c) gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.

 • Prelekcje dla rodziców

W każdej ze szkół odbędą się spotkania dla rodziców z zakresu prawidłowych postaw rodzicielskich, przyczyn i rodzajów przemocy, zadań zespołu interdyscyplinarnego. Przekazane zostaną również informacje dotyczące tego, co robić w sytuacji zagrożenia z uwzględnieniem zakresu działalności lokalnych instytucji pomocowych.

 • Konkursy i zawody dla dzieci i młodzieży

W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące działania:

a) X 2013 – zawody sportowe dla dzieci i młodzieży promujące sposoby spędzania czasu wolnego w sposób aktywny.

b) konkurs „Ratunku przemoc!!! Co robić?”

Konkurs będzie podsumowaniem zajęć przeprowadzonych wśród uczniów. Jego zakres tematyczny będzie spójny z programem wcześniej przeprowadzonych zajęć.

 • Wyposażenie szkół i świetlic na terenie gminy w materiały dydaktyczne z zakresu przemocy.

Podsumowaniem realizacji projektu będzie wyposażenie szkół i świetlic z terenu gminy w materiały dydaktyczne z zakresu przemocy. W ramach zadania zostaną zakupione książki i filmy dydaktyczne z zakresu przemocy i profilaktyki uzależnień.

Katarzyna Kwiatkowska


Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Chmielnik do udziału w zaplanowanych działaniach.


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 16 Czerwca 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART