zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
URZĄD GMINY INFORMUJE - CD
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 3/2013 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Strażacy podnoszą swoje kwalifikacje
Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze - 2013
Strażacy podnoszą swoje kwalifikacje

 

„Wykwalifikowani strażacy – bezpieczne społeczeństwo. Program rozwoju kluczowych umiejętności członków OSP w gminie Chmielnik” taki tytuł nosił projekt, którego realizacja zakończyła się we wrześniu bieżącego roku. Przedsięwzięcie realizowane było przez Gminę Chmielnik w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Wysokość dotacji wyniosła 32 730,00 zł i pokryła 100% kosztów realizacji projektu.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji strażaków ochotników. Szkolenia wybrane do realizacji były efektem przemyśleń uwzględniającym przede wszystkim specyfikę pracy oraz braki w wyszkoleniu strażaków ochotników z rodzimych jednostek. Dlatego też położono szczególny nacisk na podniesienie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia z tego zakresu stały się tematem przewodnim całego projektu.

Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w dwóch formach. Pierwszą z nich był kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Szkolenie obejmowało 66 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Celem kursu było przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Druga formą wsparcia było szkolenie podstawowe z pierwszej pomocy. Szkolenie obejmowało 14 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Celem szkolenia było zdobycie umiejętności praktycznego udzielania pomocy w najczęstszych zdarzeniach w życiu codziennym (nagłe stany chorobowe, wypadki drogowe, oparzenia, podtopienia itp.). Szkolenia z tego zakresu odbyły się Chmielniku i Zabratówce.

Ogółem w szkoleniach zorganizowanych w ramach projektu udział wzięło 60 strażaków z wszystkich naszych jednostek. Podczas naboru stosowano zasadę równości płci, co sprawiło, że aż 11 druhen wzięło udział proponowanych formach wsparcia.

Dodatkowym działaniem podjętym w ramach realizacji projektu był cykl pokazów z zakresu pierwszej pomocy zorganizowanych w szkołach podstawowych w Chmielniku, Woli Rafałowskiej i Zabratówce. W trakcie pokazów dzieci i młodzież ze szkół zapoznała się z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz zasadami prowadzenia resuscytacji. Zajęcia prowadzili druhowie, którzy w ramach projektu zostali przeszkoleni z zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i nabyli tytuł ratownika. Do prowadzenia pokazów został wykorzystany manekin do nauki resuscytacji i defibrylacji. Sprzęt ten został zakupiony z funduszy projektu i w przyszłości będzie służył naszym strażakom.

Projekt przyniósł wymierne korzyści dla druhów, gdyż podnieśli swoje umiejętności w tak ważnej dziedzinie strażackiego rzemiosła, jaką jest pomoc medyczna. Wykwalifikowani strażacy, to wzrost bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

Podsumowując należy podkreślić duże zaangażowanie druhów w realizację projektu. Wzorowa postawa strażaków przyczyniła się do bezproblemowego zakończenia przedsięwzięcia.

 

Marek Czarnota


do góry następna strona

drukuj


Wtorek, 27 Lutego 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART