zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2013
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
URZĄD GMINY INFORMUJE - CD
STOWARZYSZENIA
GOPS W CHMIELNIKU
012345

Wieść Gminna 3/2013 OŚWIATA I KULTURA
Projekt "Idziemy po sukces" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Od września 2012 r. do czerwca 2013 r. w pięciu Szkołach Podstawowych Gminy Chmielnik był realizowany Projekt systemowy w ramach Projektu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działania 9.1; Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt „Idziemy po sukces” zakładał zrealizowanie celu głównego Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I – III w 83% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Chmielnik w okresie od IX 2012 d0 VI 2013. Celami szczegółowymi projektu było: Zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych wśród dzieci klas I – III pięciu szkół podstawowych Gminy Chmielnik w okresie do końca realizacji projektu. Wzrost umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych z klas I – III pięciu szkół podstawowych Gminy Chmielnik w okresie do końca realizacji projektu. Stworzenie warunków w 5 szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne, w okresie realizacji projektu.
Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 117 uczniów (49K/68M)

 • 21 uczniów (8K/13M) SP w SP nr 1 w Chmielniku,
 • 20 uczniów (6K/14M) SP w SP nr 2 w Chmielniku,
 • 19 uczniów (8K/11M) w SP nr 3 w Chmielniku,
 • 30 uczniów (14k/16M) SP w Woli Rafałowskiej,
 • 27 uczniów (13k/14M)SP w Zabratówce.

W celu zminimalizowania dysfunkcji rozwojowych wśród uczniów klas I – III oraz wzrostu umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo zorganizowano następujące zajęcia:

Dla 23 (K 5, M 18) dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji zorganizowano 120 godzin zajęć wyrównujących:

 • SP nr 1 w Chmielniku 1grupa 30 godzin zajęć;
 • SP nr 3 w Chmielniku 1 grupa 30 godzin zajęć;
 • SP w Woli Rafałowskiej 2 grupy 60 godzin zajęć;

Dla 13 (K 8, M5) dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych zorganizowano 60 godzin zajęć wyrównujących:

 • SP nr 3 w Chmielniku 1 grupa po 30 godzin zajęć;
 • SP Zabratówka 1 grupa po 30 godzin zajęć.

Dla 36 (K 12, M 24) dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zorganizowano 270 godzi zajęć:

 • SP nr 1 w Chmielniku 1 grupa po 30 godzin zajęć;
 • SP nr 2 w Chmielniku 2 grupy 60 godzin zajęć;
 • SP nr 3 w Chmielniku 1 grupa po 30 godzin zajęć;
 • SP w Woli Rafałowskiej 3 grupy 90 godzin zajęć;
 • SP w Zabratówce 2 grupy 60 godzin zajęć.

Dla 27 (K 11, M 16) dzieci z wadami postawy zorganizowano 150 godzin zajęć:

 • SP nr 1 w Chmielniku 1 grupa po 30 godzin zajęć;
 • SP nr 2 w Chmielniku 1 grupa po 30 godzin zajęć;
 • SP w Woli Rafałowskiej 2 grupy 60 godzin;
 • SP w Zabratówce 1 grupa po 30 godzin.

Dla 34 (K 17, M 17) dzieci uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo zorganizowano 150 godzin zajęć rozwijających:

 • SP nr 1 w Chmielniku 1 grupa po 30 godzin zajęć;
 • SP nr 2 w Chmielniku 1 grupa po 30 godzin zajęć;
 • SP nr 3 w Chmielniku 1 grupa po 30 godzin zajęć;
 • SP w Woli Rafałowskiej 1 grupa po 30 godzin zajęć;
 • SP w Zabratówce 1 grupa po 30 godzin zajęć.

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych skierowanych do Rodziców uczniów objętych wsparciem oraz nauczycieli, można jednoznacznie stwierdzić, że realizacja projektu „Idziemy po sukces” zakończyła się pełnym zrealizowaniem założonych celów oraz zakładanych w projekcie wskaźników. Projekt przyczynił się do realizacji celów PO KL Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zaspokojono specjalne potrzeby edukacyjne i wyrównano szanse poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I – III w 5 szkołach podstawowych (83%) na terenie Gminy Chmielnik. Na podstawie przeprowadzonych ankiet z rodzicami, nauczycielami realizującymi projekt oraz nauczycielami klas I – III, można stwierdzić, że nastąpiła poprawa wyników nauczania u dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Skorygowano wady wymowy u dzieci z zaburzeniem rozwoju mowy. Skorygowano wady postawy. Rozwinięto zainteresowania u dzieci uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo. W ramach realizowanego projektu wyposażono 15 sal lekcyjnych w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, który umożliwił prowadzenie, koniecznych z punktu założonych celów, zajęć. Doposażenie pięciu SP Gminy Chmielnik w odpowiedni nowoczesny i atrakcyjny dla dzieci sprzęt wpłynął na osiągnięcie zakładanych rezultatów, na efektywność prowadzonych zajęć i rozwiązania problemów dydaktycznych. Budżet projektu ogółem wyniósł: 149 678,80 zł.

 

 

 

 

Koordynator projektu

Halina Drążek


poprzednia strona do góry

drukuj


Wtorek, 27 Lutego 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART