zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2014 GOPS W CHMIELNIKU
GOPS W CHMIELNIKU

Informacja
Zajęcia w świetlicy
Fundusz alimentacyjny
Informacja

Człowiek – najlepsza inwestycja

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w okresie od 01.01.2013 roku – do 30.06.2015 roku realizuje projekt systemowy pn: „Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Działania zaplanowane w harmonogramie w/wym. projektu na III kwartał 2014 roku zostały zrealizowane, tj. w ramach Zadania - Aktywna integracja projektu, Uczestniczki Projektu w ramach aktywizacji edukacyjnej ukończyły kursy zawodowe w obszarze: "Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej", w którym wzięły udział 4 osoby, „Podstawy księgowości”, w którym wzięły udział 2 osoby i „Pracownik administracyjno-biurowy”, w którym wzięła udział 1 osoba. Program kursów zawodowych obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Uczestniczki Projektu zdobyły kwalifikacje zawodowe.

Zdobyte przez Uczestniczki Projektu umiejętności przyczynią się do sprawniejszego poruszania się po rynku pracy.

Kolejnym działaniem Zadania1- Aktywna integracja, w ramach aktywizacji zawodowej jest realizacja staży dla 2 Uczestniczek Projektu. Staże rozpoczęły się od dnia 01.09.2014 roku i będą trwać do 29.12.2014 roku.

Nadmienić należy, że w ramach aktywizacji społecznej w/wym. zadania, w miesiącu listopadzie i grudniu 2014 roku odbędą się kolejne spotkania „Grupy wsparcia”. Głównym motywem pracy grupy będzie podtrzymywanie wypracowanych w toku treningu kompetencji i umiejętności społecznych postaw.

Jednocześnie podjęte zostaną działania zespołu dotyczące naboru osób do projektu na okres od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku.

Na 2015 rok w w/wym. projekcie założono, że głównym celem będzie: aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie w ramach projektu instrumentów aktywnej integracji wobec 3 Uczestników Projektu z terenu Gminy Chmielnik.

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionych - w tym rolników i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Osoby spełniające w/w warunki i zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną objęte wsparciem finansowym oraz 3 instrumentami aktywnej integracji: aktywizacją społeczną, zawodową i edukacyjną.

Uczestnicy w ramach aktywizacji społecznej skorzystają ze wsparcia w formie treningu kompetencji i umiejętności społecznej.

W ramach aktywizacji zawodowej skorzystają z indywidualnego doradztwa zawodowego.

Zaś w ramach aktywizacji edukacyjnej Uczestnicy Projektu ukończą kursy w ramach podnoszenia kompetencji lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Zapraszamy do udziału w Projekcie


Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

informuje, że w okresie
od 01.11.2014 roku – do 31.12.2014 roku trwać będzie nabór osób do udziału w projekcie pn.:
„Czas na aktywność w Gminie Chmielnik”
na okres od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku

w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zasady rekrutacji uwzględniają politykę równych szans.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą uzyskać dodatkowych informacji u pracowników socjalnych
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 11 lub pod numerem telefonu 17 22-96-603

Zespół Projektowy


do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 30 Stycznia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART