zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2016
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2016 URZĄD GMINY INFORMUJE
Bieżące prace drogowe

Mija kolejny okres intensywnych prac drogowych. W bieżącym roku skupiono się przede wszystkim na działaniach dotyczących infrastruktury dróg gminnych, wewnętrznych.

W ostatnich dniach zakończono realizację przebudowy dróg poscaleniowych. Zmodernizowane zostały drogi o nr 183 w Błędowej Tyczyńskiej (odcinek 840 m) i nr 850 w Zabratówce (odcinek 145 m). Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa oraz wykonanie utwardzonych poboczy. Wykonawcami zamówień były firmy PBI Infrastruktura w Kraśniku i Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie. Łączna wartość zamówień wyniosła 182 217,32 zł brutto. Na realizację w/w zadań uzyskano dotację z funduszy związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, udzieloną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, która pokryła prawie 90% poniesionych wydatków.

Również w ostatnim okresie zakończono prace dotyczące przebudowy drogi nr 1416 Chmielnik – Kozielec na odcinku 360 m. Zakres prac obejmował: wykonanie robót ziemnych, wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, wykonanie utwardzonych poboczy. Wykonawcą robót była firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie. Koszt realizacji zadania wyniósł 72 061,19 zł (brutto). Kolejną tegoroczną inwestycją jest przebudowa drogi gminnej nr 108259 R Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska na długości 160 m (podjazd k. młyna). Realizacja przedsięwzięcia obejmuje: wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie mijanek, oczyszczenie rowów wraz z ich umocnieniem ściekami betonowymi oraz wykonanie utwardzonych poboczy. Wykonawcą robót jest firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie. Koszt realizacji inwestycji wynosi 69 885,97 zł (brutto). Na realizację obu w/w zadań Gmina Chmielnik otrzymała dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, dotacja pokryła ok. 80% kosztów robót.

W minionych miesiącach w Błędowej Tyczyńskiej, Borówkach i Chmielniku zamontowano 10 wiat przystankowych (sfinansowane z tzw. funduszu sołeckiego). Cały czas prowadzone są również bieżące prace remontowe i ziemne na terenie gminy (odmulanie rowów, naprawa przepustów, wyrównywanie korony drogi, usuwanie zakrzaczeń, koszenie poboczy, itp.).

29 sierpnia bieżącego roku miejscowości Błędowa Tyczyńska i Zabratówka zostały dotknięte nawałnicami i intensywnymi deszczami. Zjawiska te wyrządziły bardzo duże szkody w gminnej infrastrukturze drogowej. Po zinwentaryzowaniu i wycenie szkód sporządzono protokół strat, który został przesłany do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewódzka komisja po przeprowadzonych oględzinach pozytywnie zweryfikowała przedstawione straty. Decyzja ta pozwoli samorządowi na ubieganie się o dofinansowanie przebudowy przedmiotowych dróg z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w następnych latach.


Marek Czarnota


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Sobota, 2 Grudnia 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART