zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2019 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

Informacja -Karta Dużej Rodziny
Informacja w sprawie świadczenia dobry start oraz świadczenia wychowawczego
Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku przypomina, że przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020.

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku w godz. od 7.15 do 15.15.

Wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie, tzn. 674 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 764 zł na osobę w rodzinie.

Nadmienia się, że w przypadku, gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674 zł lub 764 zł pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny (tzw. zasada „złotówka za złotówkę”).

Od 1 listopada 2019 wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosić będzie 215,84 zł, natomiast kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych pozostają na dotychczasowym poziomie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Przypominamy, że w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba ubiegająca się oraz pobierająca ww. świadczenia jest do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach tut. Organ.

Ponadto w sytuacji wyjazdu Wnioskodawcy lub członka jego rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na teren państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii należy również poinformować o tym fakcie tut. Organ. Obowiązek ten dotyczy osób pobierających, jak również składających wniosek o: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, jednorazowe świadczenie „Za życiem” oraz zasiłek dla opiekuna.

W sytuacji uzyskania dochodu należy niezwłocznie przedłożyć w tutejszym Organie dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Niepoinformowanie o powyższych zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (aktualnie 7% w stosunku rocznym).

Szczegółowych informacji z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczenia „dobry start” można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu (17) 22 96 603/23 04 063.

Szydełko Anna


poprzednia strona do góry

drukuj


Niedziela, 24 Września 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART