zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2019
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
STOWARZYSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
012345

Wieść Gminna 3/2019 GOPS CHMIELNIK
GOPS CHMIELNIK

Informacja -Karta Dużej Rodziny
Informacja w sprawie świadczenia dobry start oraz świadczenia wychowawczego
Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Informacja w sprawie świadczenia dobry start oraz świadczenia wychowawczego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku przypomina, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” na rok szkolny 2019/2020 można składać do 30 listopada 2019 roku drogą elektroniczną (poprzez stronę http://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną) oraz drogą tradycyjną tj. w wersji papierowej w tut. Organie w godzinach od 7:15 do 15:15.

Przypominamy, że świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.

Począwszy od bieżącego tj. 2019 roku wsparcie z programu „Dobry Start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020, przysługuje także dla uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Informujemy, że od 1 października 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest począwszy od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek do końca okresu tj. do dnia 31 maja 2021 roku.

Przypominamy, że jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego można składać elektronicznie tj. poprzez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS oraz osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku w godz. od 7:15 do 15:15.

Informujemy, że w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego 500+ osoba ubiegająca się oraz pobierająca ww. świadczenie zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach tutejszy Organ.

W sytuacji, gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie tut. Organ.

Niepoinformowanie o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (aktualnie 7% w stosunku rocznym).

Wypełniając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczenia „dobry start” drogą elektroniczną należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk. Błąd we wniosku skutkuje osobistym wstawiennictwem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku i poprawieniem lub uzupełnieniem danych.

Przypominamy, że aby otrzymać informację o rozstrzygnięciu prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczenia „dobry start” konieczne jest wskazanie we wniosku poprawnego adresu e-mail. Wówczas wnioskodawca otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia. W przypadku braku poczty elektronicznej informację można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego/ świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Szydełko Anna


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 1 Pażdziernika 2023 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART