zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 4/2008
URZĄD GMINY INFORMUJE
ŻYCIA OSP
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
Z ŻYCIA SOŁECTW
OCHRONA ŚRODOWISKA
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 4/2008 OŚWIATA I KULTURA
OŚWIATA I KULTURA

 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia

życzymy Wam Drodzy Czytelnicy, aby ta Święta Noc zajaśniała
blaskiem prawdziwej świętości Jezusa i aby opromieniała
ona Wasze życie codzienne.

Dzielmy się nawzajem chlebem, miłością i życzliwością.

Niech Bóg obdarzy nas pokojem, zdrowiem i zadowoleniem.

W Nowym Roku życzymy Wam mniej trosk,

więcej szczęścia i nieustannej Opatrzności Bożej.


Kierownik i Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku

 


Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Chmielniku w czterech językach
Wsparcie dla szkoły
Na dobry początek – dobry koniec roku
Edukacja Rozwojowa i Globalna w Szkole w Błędowej
Dziękujemy
Ostatnie wydarzenia w szkole w Błędowej Tyczyńskiej
Powiedz mi, co czujesz, a powiem Ci…
„Nie ma jak w szkole – ciepło, życzliwie, bezpiecznie.”
Każdy człowiek ma prawo …
Światełko pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego
Uczniowie z Chmielnika na uroczystości odsłonięcia pomnika „Wedety” w Rzeszowie
Witaj Święty Mikołaju
Chór Gaudete
Boże Narodzenie
Nowości w Bibliotece
Wsparcie dla szkoły

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), wyznaczające interwencję Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce na lata 2007 – 2013 zostały ujęte w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Program PO KL przewiduje udzielanie wsparcia w następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich.


Sam program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych na dwóch poziomach: centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to: Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna; Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących; Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty; Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka; Priorytet V – Dobre rządzenie.

Na szczeblu regionalnym – wojewódzkim; realizowane są priorytety:

  • Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
  • Priorytet VII - Promocja integracji społecznej;
  • Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki;
  • Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Tak więc PO KL stworzył warunki dla szkół, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i stowarzyszeń do ubiegania się o środki finansowe na różnego rodzaju programy rozwojowe.

Doświadczenia

Od września 2008 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku realizowany jest projekt pt.: „Jestem sobie przedszkolaczek”. Dotyczy on Poddziałania 9.1.1 – IX Priorytetu – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Opracowany w miesiącu kwietniu wniosek, pomyślnie przeszedł wszystkie etapy kwalifikacji i ocen komisji konkursowych działających przy WUP w Rzeszowie. Z ponad stu zakwalifikowanych do dofinan­sowania projektów, „Jestem sobie przedszko­laczek” umieszczono na 12 pozycji listy rankingowej. Kwota otrzymanych przez szkołę środków na dofinansowanie działań związanych z projektu zamyka się na poziomie 98.817 zł. Należy zaznaczyć, że jest to już drugi projekt pomocowy realizowany w szkole w okresie od 2005r. Poprzedni, zwany Szkołą Marzeń opiewał na kwotę 86.200 zł. W latach 2007/2008 szkoła wzbogaciła także swoją bazę informatyczną pozyskując w ramach programów MEN dwie pracownie internetowe wycenione na łączną kwotę 81.782 zł. Podobnie w ramach Aktywizacji Jednostek Samorządu Terytorialnego w roku 2007 pozyskano kwotę 20 910 zł.

O projekcie

„Jestem sobie przedszkolaczek” to 7 zadań; wśród których znalazły się: zarządzanie projektem, promocja, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, edukacja rodziców w zakresie wychowania przedszkolnego, Klub Malucha, Akademia Przedszkolaka i jako ostatnie zadanie - gminne imprezy dla dzieci w wieku 3-5. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-5 i rodziców.

Klub Malucha

W ramach klubu prowadzone są zajęcia w godzinach popołudniowych, dwa razy w tygodniu pod okiem wychowawcy i nauczycieli. Dzieci uczestniczące w zajęciach plastycznych rozwijają swoje zdolności manualne. Drugi rodzaj zajęć prowadzonych w Klubie to zajęcia taneczne, uwzględniające elementy tradycji regionu. Działania Klubu skierowane są do dzieci nie objętych instytucjonalnymi formami wychowania przedszkolnego.

Głównym celem zadania, nazwanego przez autorów projektu „Akademia Przedszkolaka”, jest poszerzenie oferty edukacyjnej funkcjonującego oddziału przedszkolnego z 10-godzinnym czasem pobytu. Działania Akademii skierowano na rozwijanie zainteresowań, poprawę umiejętności komunikowania się dzieci w grupie rówieśniczej poprzez zwiększanie sprawności językowych. Akademia to także działania integracyjne oraz nauka języka angielskiego i profilaktyka wad postawy.

Pomoc i wsparcie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna skierowana w różnym zakresie do dzieci i rodziców prowadzoną w ramach projektu; psycholog, logopeda i nauczyciel terapeuta. W projekcie „Jestem sobie przedszkolaczek”, rodzice dzieci w wieku 3-5 lat mają okazję do wzbogacenia swojej wiedzy w zakresie rozpoznawania poziomu rozwoju psychofizycznego swoich dzieci.

Edukacja rodziców

Jednym z priorytetów projektu jest edukacja rodziców w zakresie roli wychowania przedszkolnego. W ramach zadania zaplanowano seminaria i warsztaty dla rodziców między innym w tematyce: „Kształtowania się umiejętności społecznych dzieci w wieku 3-5 lat”, „Etapy kształtowania zdolności manualnych i motorycznych dzieci w wieku przedszkolnym”, „Rozwój mowy u dzieci w wieku 3-5 lat”. Zajęcia z rodzicami poprowadzą także; psycholog i logopeda.

Dla rodziny

Dzieci 3-5 letnie i ich rodziny zamieszkałe na terenie gminy Chmielnik mogą uczestniczyć w imprezach środowiskowych organizowanych z okazji: Mikołajek, Choinki Przedszkolnej, Dnia Matki i Dziecka oraz Wakacyjnego Dnia Przedszkolaka. Pierwsze spotkanie o nazwie „Mikołajki” zaplanowano na 3 grudnia 2008r.

Wyposażenie

Obok działań w zakresie dydaktyczno-wychowaw-czym, w ramach finansowania krzyżowego projekt wzbogaci bazę oddziałów przedszkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne na szacunkową kwotę 8.400zł.

Inicjatywa

Aby przygotować wniosek w dofinansowanie zaplanowanego działania czasem trzeba odwoływać się do wielu dokumentów, sama dokumentacja konkursowa nie wystarcza. System realizacji POKL to dość obszerny dokument.

Pozyskiwanie przez szkołę dodatkowych środków finansowych, to jak się wydaje w obecnym czasie jedna z wielu dróg prowadząca do rozwoju i wzbogacania oferty szkoły.

Idąc w tym kierunku w listopadzie dla Stowarzyszenia „Nasza Wola” w szkole opracowano wniosek o sfinansowanie nauki pływania dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Woli Rafałowskiej, Zabratówce i Szkoły Podstawowej nr 3 w Chmielniku. W swoich założeniach projekt „Nie boje się wody” skierowany jest do 60 dzieci.

Autorzy programu mają nadzieję że i tym razem spełnią się ich marzenia o sukcesie wierząc że wniosek zyska akceptację w Ministerstwie Sportu i Turystki.

Warto wspomnieć że wsparcie ze środków UE w ramach EFS można będzie uzyskać w okresie 2007-2013. Tak rozległy okres realizacji programu stwarza możliwości pozyskiwania środków na różne działania i w różnym finansowo zakresie.Jan Kłosowski


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Poniedziałek, 20 Maja 2024 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART